BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowska Marta (Uniwersytet Szczeciński), Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konsensus gospodarczo-środowiskowy przy realizacji projektów infrastrukturalnych na obszarach polskich portów morskich
Balancing Economic Development with Environmental Protection in the Implementation of Infrastructure Projects in Polish Seaports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 71-85, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Projekty inwestycyjne, Infrastruktura, Porty morskie
Investment project, Infrastructure, Seaports
Note
summ.
Abstract
Możliwe jest osiągnięcie konsensusu infrastrukturalno-środowiskowego, przekładającego się na sprawność realizacji procesów inwestycyjnych i wyższy stopień akceptacji społecznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych. Wśród przykładowych pozytywnych efektów konsensusu osiągniętego w trakcie tworzenia planów ochrony siedlisk i gatunków, dobrze zaprojektowanej inwestycji oraz właściwie przeprowadzonej procedury oceny wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 można wymienić: - minimalizację sytuacji konfliktogennych między rozwojem infrastruktury a reżimami środowiskowymi, - minimalizację czasu potrzebnego na realizację projektów infrastrukturalnych, minimalizację kosztów całego przedsięwzięcia infrastrukturalnego (w tym kosztów zmian, opóźnień itp.), - maksymalizację społecznej akceptacji dla realizowanych projektów infrastrukturalnych (lub maksymalizację użyteczności dla społecznych interesariuszy).(fragment tekstu)

The article shows the conditions for seeking a balance between the expansion of port infrastructure and respect for the natural environment in its environs. It presents 'good practice' in terms of having achieved a balance between economic and environmental sustainability in selected ports. That part of the article dealing with the methodology of impact assessment procedures has practical implications for both investment and planning for those areas protected by the 'NATURA 2000 Programme'.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Warszawa Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1998.
 2. Chmielewski S., Natura 2000 w gminie, powiecie, województwie, Materiały Ministerstwa Środowiska RP.
 3. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Goteborgu), Komunikat Komisji, Bruksela, 15.5.2001, COM (2001) 264 final.
 4. "EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", Komunikat Komisji, Bruksela 3.3.2010, COM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 5. Plan na rzecz efektywności energetycznej 2011, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 8.3.2011, COM (2011) 109 wersja ostateczna.
 6. Mazur E., Terenochłonność transportu na przykładzie wybranych krajów, Rozprawy i Studia t. 320, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 7. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga, COM (2011) 144 wersja ostateczna.
 8. Pluciński M., Aktywność współczesnych portów morskich na polu ograniczania negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, "Przegląd Komunikacyjny" 2010, nr 1.
 9. Pluciński P., Potencjalne konflikty między rozwojem infrastruktury portowej a wymogami Natura 2000 oraz możliwości ich rozwiązania lub złagodzenia, prezentacja przestawiana w ramach Seminarium Morskiego 2011, Szczecin 19.04.2011.
 10. Szczotka T, Władyka M., Natura 2000, www.pke-zg.org.pl/old/pliki/prezentacje/2.ppt.
 11. Wojciechowski K., Natura 2000 jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju. Polsko- słowacka wymiana doświadczeń we wdrażaniu paneuropejskiej sieci ekologicznej na szczeblu lokalnym. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu