BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Uwarunkowania środowiskowe w procesie rozwoju portów morskich w Polsce
The Environmental Conditions of the Polish Seaports Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 87-96, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Porty morskie, Środowisko przyrodnicze
Seaports, Natural environment
Note
summ.
Abstract
Czynnikiem pozostającym poza bezpośrednim oddziaływaniem zarządców portów są również uwarunkowanie środowiskowe. Uwarunkowania te można traktować w sposób szeroki, w którym pod uwagę należy brać tak zwane warunki środowiskowe (naturalne cechy środowiska lokalizacji portu), oraz wąski, w którym podstawowym obszarem zainteresowania są regulacje dotyczące oddziaływania portu na środowisko. Działalność portowa generuje bowiem wiele negatywnych efektów zewnętrznych, których skalę należy ograniczać poprzez implementacje odpowiednich przepisów i porozumień. Co więcej, tworzenie takich formalnych ram działalności portowej odbywa się zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, bałtyckim, europejskim, jak i światowym.(fragment tekstu)

The main area of interest of the Polish seaports authorities is a port development. These challenge could be implemented by intensive development (activation of seaports operation on the basis of existing infrastructure) or extensive progress (new infrastructural investments). One of the crucial restriction of contemporary seaports development are environmental issues. Limitation of the negative influence of the transport system in Europe is a crucial element of EU common transport policy. For that reason, the development process of seaports is related on the specific rules, agreements or conventions (e.g. Natura 2000, Helcom, Marpol). It could be stated that the environmental protection limits the tempo of seaports growth and making the investments more and more expensive. On the other hand, the maritime transport and the seaports are an environmental - friendly alternative for European transport. So, the huge support by activities and initiatives like SSS, MoS or Marco Polo is contributed to these part of transport market.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (DzU L 103 z 25.4.1979).
  2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (DzU L 206 z 22.7.1992).
  3. Grzelakowski A.S., M. Matczak, Ekonomika Portów Morskich i Polityka Portowa, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia 2011 (w druku).
  4. Matczak M., Inwestycje infrastrukturalne realizowane w portach morskich jako narzędzie kształtowania pozycji konkurencyjnej, w: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rynek, H. Salmonowicz (red.), Wyd. Kreos, Szczecin 2010.
  5. Notteboom T., The Relation Between Seaports And Intermodal Hinterland in the Light of Global Supply Chains, International Transport Forum, Discussion Paper No. 2008-10, Marzec 2008.
  6. Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich województwa pomorskiego, Actia Forum, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2009.
  7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (DzU 2002, nr 110, poz. 967; nr 166, poz. 1361; nr 200, poz. 683; DzU 2004, nr 169, poz. 1766).
  8. Van der Horst M., P. de Langen, Coordination in Hinterland Transport Chains: Major Challenge For Seaports Community, www.porteconomics.nl/docs/coordination.pdf (20.05.2011).
  9. www.natura2000.mos.gov.pl (20.10.2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu