BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zmiany ilościowe i jakościowe zasobów siły roboczej w rolnictwie polskim w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
The Qualitative and Quantitative Changes of Labour Force in Agriculture under the Influence of Poland's Membership in the European Union
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 87-101, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Siła robocza, Rolnictwo, Integracja gospodarcza Polski z UE, Analiza porównawcza, Analiza danych statystycznych
Labour force, Agriculture, Poland's economic integration with the EU, Comparative analysis, Statistical data analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zasobach siły roboczej w rolnictwie w latach 1996-2007 pod wpływem przemian społeczno-gospodarczych oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano zmiany liczby pracujących w gospodarstwach rolnych w jednostkach Annual Work Unit na tle zmian demograficznych i ekonomicznych (wielkości gospodarstw rolnych) oraz zmiany w strukturze płci i wieku użytkowników gospodarstwa rolnego. (abstrakt oryginalny)

The fact that Poland joined European Union has positively influenced economic activity in the country's agriculture and, at the same time, slowed down the process of transferring agricultural labour force to non-farming jobs. In 2007 a positive demographic structure of farming population was recorded. Generally, between 1996 and 2007 a decline in labour force was noted, but between 2002 and 2007 a slight increase took place. A negative phenomenon, however, is the fact that large labour force in individual farms remains unused. Over-intensive employment in farming may lead to both open and hidden agricultural unemployment. Structural and quantitative changes in labour force show diverse intensity in individual voivodeships. Northern Poland, where large-size farms predominate, has lower density of farming population and a larger percentage of hired labour force. Central and South-Eastern Poland, however, shows high density of population working in farming and a high share of labour force running family farms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka A., 2008, Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich unii europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 10,1, Warszawa-Poznań.
 2. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 3. Brem M., 2001, Landwirtschaftliche Unternehmen im Transformationsprozess. Ein Beitrag zur Theorie der Restrukturierung wahrend des Übergangs vom Plan zum Mark, Shaker Verlag, Aachen.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007r. Informacje i Opracowania Statystyczne 2008, GUS, Warszawa.
 5. Eurostat, 2008, Agriculture in the Union - Statistical and economic information.
 6. Frenkel I., 2003, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Frenkiel I., 2005, Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników NS02002, [w:] A. Rosner (red.). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 75-87.
 8. Frenkel I., 2007, Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005, IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Jezierska-Thöle A., 2006a, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998, Wydawnictwo UMK, Toruń
 10. Jezierska-Thöle A., 2006b, Przemiany rolnictwa Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-2002, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 102-107.
 11. Karwat-Woźniak B., 2007, Społeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych (zmiany w latach 2000-2005), IEiRiGŻ, Warszawa.
 12. Paszkowski S., Poczta W., Wysocki F., 1998, Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, SGGW, Warszawa.
 13. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., 2008, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 15. Study on employment in rural areas, 2006, Final Deliverable, SAC, May.
 16. Wiatrak A., 1996, Przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej ludności rolniczej w latach dziewięćdziesiątych [w:] J. Falkowski, E., Rydz (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, WSP, Słupsk, s. 43-52.
 17. Woś A., 2000, Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa.
 18. Tabor S., Prusak A., 2008, Wykorzystanie zasobów pracy ludzkiej w wybranych gospodarstwach rolnych małopolski, Inżynieria Rolnicza, 10(108), Kraków, s. 253-259.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu