BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Wioletta (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Ekonomiczne aspekty urbanizacji obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim
Economic Aspects of Urbanization of Rural Areas in Świętokrzyskie Voivodship
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 103-115, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Urbanizacja, Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza
Urbanisation, Rural areas, Arable farm, Business activity
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Artykuł jest próbą wyznaczenia obszarów wiejskich odznaczających się różnym stopniem zaawansowania procesów urbanizacji w ich aspekcie ekonomicznym w województwie świętokrzyskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine rural areas involved in urbanization in Świętokrzyskie Voivodeship. Urbanization is a term which signifies a process of socio-economic and morphological changes of rural settlement. This process makes villages become similar to cities in terms of living and social conditions. Method of standardized sum, in the literature known as Perkal's index, has been employed in the paper. Processes of urbanization have been analyzed in economic aspect. The research has demonstrated that in Świętokrzyskie Voivodeship, some rural areas are characterized by very high, and others by low, level of advancement in urbanization processes. However, in municipalities in the area no symptoms of the analyzed process can be observed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brol R., 1996, Procesy urbanizacji wsi polskiej, Monografie i Opracowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 2. Chojnicki Z., Czyż T., 1991, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Biuletyn KPZ K PAN , 153, Warszawa.
 3. Dziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, 5, 1.
 4. Dziewoński K., 1969, O nowy model sieci osadniczej i urbanizacji kraju, Sprawy Mieszkaniowe, 7.
 5. Golachowski S., 1969, Urbanizacja wsi w województwie opolskim, Studia nad miastami i wsiami śląskimi, PWN , Opole-Wrocław.
 6. Heffner K., 2007, Problematyka związana z procesami semiurbanizacji w województwie opolskim, Studia KPZK PAN, 119, Warszawa.
 7. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2005, Procesy urbanizacji we Współczesnym świecie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Kamińska W., 2006, Pozarolniczą indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. Prace Geograficzne, 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
 9. Kostrubiec B., 1965, Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski, Biuletyn KPZK PAN, 35, Warszawa.
 10. Kulikowski R., 2005, Działalność i źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce - aspekty przestrzenne, Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 527-549.
 11. Kusiński W., 1978, Pojęcie i mierniki urbanizacji, Czasopismo Geograficzne, 49, 4, s. 407-418.
 12. Kusiński W., 1991, Studia rozwoju urbanizacji w Polsce, Przegląd Geograficzny, 3-4, s. 271-281.
 13. Maik W., 2000, Procesy urbanizacji, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIX, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 14. Prochownikowa A., 1975, Urbanizacja wsi czy de ruralizacja, Czasopismo Geograficzne, 46, 4, 399-405.
 15. Rajman J., 2003, Geografia ludności i osadnictwa - słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 17. Wilkin J., 1999, Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 1, 3, Rzeszów.
 18. Ziółkowski J., 1965, Urbanizacja, miasto, osiedle, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu