BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Rolnictwo zrównoważone na obszarach Polski
Sustainable Agriculture in Various Areas of Poland
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 117-129, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Rolnictwo zrównoważone, Zróżnicowanie przestrzenne, Integracja rolnictwa Polski z UE, Subwencjonowanie rolnictwa
Sustainable agriculture, Spatial differentiation, Integration of Polish agriculture with the EU, Agricultural subsidies
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy teoretycznych aspektów rolnictwa zrównoważonego (pojęcie, cele) oraz przedstawia wyniki badań zróżnicowania przestrzennego stosowania przez rolników produkcji zrównoważonej w Polsce w latach 2004-2006. (abstrakt oryginalny)

On accession to the EU, Poland has become eligible for financial help under the Common Agricultural Policy. The sustainable agriculture model is a programme for a type of development that reconciles production goals with environmental requirements, or economic, social and ethical priorities with ecological safety. In Poland, the principles of sustainable agriculture can be found in the Good Farming Practice Code. A financial instrument encouraging its application under the Rural Development Plan 2004-2006 was the Sustainable Agriculture package in an agri-environmental programme implemented in priority zones embracing 35.7% of the country's area. Over the study period a total of 1,842 applications were implemented within the framework of the package. Payments were granted to a great variety of farms forming two clusters in north-central and south-eastern parts of Poland. The largest areas of the priority zones receiving payments were located in the poviats of Warmia-Mazuria voivodeship. Eight types of environmentally oriented farming systems were distinguished taking into consideration agricultural land under sustainable, organic and integrated types of cultivation. The type predominating in Poland was organic production supplemented by sustainable production. Sustainable agriculture was practised primarily in the northern and southern regions of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2004, MRiRW-MŚ, Warszawa. ]
 2. Krasowicz S., 2005a, Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w:] J. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 11, IERiGŻ, Warszawa, s. 23-78.
 3. Krasowicz S., 2005b, Ocena możliwości rozwoju zrównoważonego gospodarstwa o różnej intensywności produkcji rolniczej, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 89, 2, s. 66-72.
 4. Krasowicz S., 2008, Główne uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, 10 (1), s. 202-207.
 5. Kuś J., 1995, Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo integrowane. Materiały szkoleniowe 42/95, IUNG, Puławy.
 6. Kutkowska B., 2007, Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Sudetach, Studia i monografie, 2, IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Robertson G.F., Harwood R., 2001, Agriculture, sustainable. Encyclopedia of Biodiversity, National Academy Press, Washington, DC, Volume I, s. 99-108.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.).
 9. Sołtysiak U., 1998, Rolnictwo ekologiczne, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 690.
 10. Woś A., 1998, Rolnictwo zrównoważone, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735.
 11. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, 2005, MRiRW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu