BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michorowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego na tle giełd papierów wartościowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2011
The Competitiveness of the Polish Stock Market Compared with the Stock Exchanges of the European Union Member Countries in 2004-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 333-345, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda
Capital market, Stock market, Stock exchange
Note
streszcz., summ..
Abstract
W dobie gospodarki umożliwiającej swobodny przepływ kapitału w skali globalnej giełdy papierów wartościowych stały się przede wszystkim miejscem gry najważniejszych i największych graczy świata finansów, których nastroje i decyzje inwestorskie w sposób bezpośredni mogą wpływać na procesy wzrostowe i rozwojowe w danej gospodarce. Polski rynek giełdowy, który od ponad dwudziestu lat jest integralną częścią rynku światowego, odnotował istotne zmiany w zakresie konkurencyjności wynikające głównie z pozytywnego obrazu polskiej gospodarki w oczach inwestorów zagranicznych. W pracy wnikliwej analizie poddano zmiany sytuacji na giełdach papierów wartościowych krajów członkowskich UE w latach 2004-2011, ze szczególnym uwzględnieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie obejmuje ocenę poziomu konkurencyjności polskiego rynku giełdowego na tle giełd papierów wartościowych krajów unijnych w kontekście członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Thanks to free movement of capital on a global scale, the stock exchange became the site of the most important and the biggest investors game, who sentiment and decisions can directly affect the economic processes taking place in different regions. The Polish stock market, which has been an integral part of the global capital market more than 20 years, experienced significant changes in terms of competitiveness, mainly due to the positive image of the Polish economy in the eyes of foreign investors. The article introduces the depth analysis of developments in the stock market of EU member countries in 2004-2011, with particular emphasis on the Warsaw Stock Exchange. The analysis was used to characterize the level of competitiveness of the Polish stock market compared with the other in the context of Polish membership in the European Union.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielska A. (red.) [2007], Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 2. DPE MSW [2011], Społeczno-gospodarcze efekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Główne wnioski w związku z siódmą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Departament Polityki Eksportowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 3. Forbes [2011], strona internetowa miesięcznika gospodarczego, www.forbes.pl [22.09.2011].
 4. Gruszczyńska-Brożbar E. [2010], Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rok LXXII, z. 1, Poznań.
 5. GWP [2011], Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2010 r. - podsumowanie badania, GWP w Warszawie, Warszawa.
 6. Kulpaka P. [2007], Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa.
 7. Malinowska A. [2008], Gospodarcze znaczenie rynku kapitałowego w Polsce i wybranych krajach Europy w latach 2000-2007, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Michorowski M., Pollok A. [2010], Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008, w: Z. Dach (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, PTE, Kraków.
 9. Nawrot W. [2008], Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa.
 10. NBP [2009], Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa.
 11. Pricewaterhousecoopers [2008], The IPO Watch Europe. Review of the year 2007, Pricewaterhousecoopers, Wielka Brytania.
 12. Przybylska-Kapuścińska W. [2008], Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, nr 1, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 13. Ziarko-Siwek U. (red.) [2007/2008], Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu