BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudoł Stanisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Podstawowe problemy stojące przed naukami o zarządzaniu
Basic Problems Facing Management Sciences
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 69-78, bibliogr. 17 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Terminologia naukowa, Zarządzanie, Zarządzanie administracyjne, Przywództwo
Terminology of science, Management, Administrative management, Leadership
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy dokonano analizy występujących w literaturze nauk o zarządzaniu, różnych nieuprawnionych przypadków wykorzystywania terminu zarządzanie do określania sytuacji nie mających nic lub niewiele wspólnego z tym pojęciem. Zwrócono uwagę, że zarządzanie jest pojęciem węższym od kierowania i nie jest też synonimem takich pojęć jak rządzenie, administrowanie, dowodzenie, przewodzenie etc. Ponieważ nauki o zarządzaniu klasyfikowane są w Polsce w obszarze nauk społecznych, ale w dwóch dziedzinach nauki - naukach ekonomicznych oraz naukach humanistycznych, to jeżeli będziemy dążyli, aby nauki o zarządzaniu uzyskały tak jak w krajach anglojęzycznych "management sciences" status samodzielnej nauki, to musimy doprowadzić do konsolidacji wszystkich nurtów związanych z zarządzaniem. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the references of management studies, various cases of unauthorized use of the term management to determine the situation of having little or nothing to do with this concept. It was noted that management is a narrower concept of dealing and it is neither synonymous with terms such as governance, administering, leadership, etc. Since management sciences are not classified in Poland in the area of social sciences, but in the two fields of science - economic sciences and the humanities. If we seek management science to obtain as in English-speaking countries "management sciences" status of self-study, we have to bring together all the strands of managing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barycz B., Dudycz T. (2010); Zarządzanie jako przedmiot badań, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 2. Bielski M. (1996); Organizacje - istota - struktury - procesy. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 3. Drucker P.T. (2009); Zarządzanie w XXI wieku. Wyzwania. MT Biznes, Warszawa.
 4. Dworzecki Z. (2008), Mody w zarządzaniu, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania (pod red. S. Marciniaka i J. Ostaszewskiego). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Edwin J. (2013); Powrót przyszłości "Polityka" nr 1.
 6. Guide to Management Ideas and Gurus (2008). Wiley, New York.
 7. Hamel G. (2006); Future of Management. Harvard Business School Press.
 8. Jamali D. (2005); Changing management paradigms; Implications for educationall omstitutions, "Journal of Management Development", Vol 24, No 2.
 9. Koźmiński A. K. (2011); Reaktywacja. Poltex, Warszawa.
 10. Krzyżanowski L. (1999); O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, WN PWN, Warszawa.
 11. March J. G., Simon H. (1964); Teoria organizacji. PWN, Warszawa.
 12. Nowak S. (1965); Studia z metodologii nauk społecznych. PWN, Warszawa.
 13. Oleksyn T. (2008); Granice zarządzania. W: Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu (praca zbiorowa pod red. W. Kowalewskiego). Difin, Warszawa.
 14. Sułkowski Ł. (2005); Epistemologin w naukach o zarządzaniu. PWE, Warszawa.
 15. Ziman J. (1972); Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa.
 16. Zimniewicz K. (2005); Czy zarządzanie jest nauką? W: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce (praca zbiorowa pod red. K. Hanusik, M. Łangowskiej-Szczęśniak, S. Sokołowskiej). Uniwersytet Opolski, Opole.
 17. Zimniewicz K. (2014); Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu