BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymanowski Wacław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
European Pork Chains : the Role of Stakeholders in Diversification of Quality Management Systems
Europejskie łańcuchy dostaw wieprzowiny : rola interesariuszy w różnicowaniu systemów zarządzania jakością
Source
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (1), s. 13-33, rys., tab., bibliogr. s. 32-33
Keyword
Łańcuch dostaw, Mięso wieprzowe, Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością
Supply chain, Pork meat, Quality management, Quality management systems
Note
streszcz., summ.
Country
Grecja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Holandia, Francja
Greece, Spain, Germany, Hungary, Netherlands, France
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki diagnozy i charakterystyki łańcuchów dostaw wieprzowiny kształtujących się w sześciu krajach Unii Europejskiej: Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i na Węgrzech. Celem artykułu jest przedstawienie różnic i fragmentaryczności łańcuchów dostaw w sektorze wieprzowiny w Europie oraz zróżnicowania popytu na produkty z wieprzowiny na szybko rozwijających się rynkach europejskich. Główną hipotezą artykułu jest stwierdzenie występowania różnic w systemach zarządzania jakością w wybranych sześciu państwach europejskich. W trzech z nich występują wyspecjalizowane łańcuchy dostaw wieprzowiny (Hiszpania, Holandia i Węgry), w pozostałych trzech - regionalne łańcuchy dostaw wieprzowiny (Francja, Grecja i Niemcy). Charakter tych łańcuchów wynika z różnic w wykorzystaniu publicznych i prywatnych systemów zarządzania jakością oraz różnicy między organizacyjnymi systemami zarządzania jakością wewnątrz łańcuchów dostaw, wzmacniających spójność jakościową i bezpieczeństwo między ogniwami łańcuchów. Ich porównanie pozwala na sformułowanie wniosków, które można wykorzystać w rekonstrukcji łańcuchów dostaw wieprzowiny w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the diagnose concerning the characteristics of pork chains in 6 European Union countries: France, Greece, Spain, The Netherlands, Germany and Hungary. The aim of the paper is to present the differences and fragmentary character of the chains in the pork sector in Europe and diversification of demand for pork products in rapidly developing European markets. Determination of presence of differences in the quality management systems in 6 chosen European countries, i.e. France, Greece, Spain, The Netherlands, Germany and Hungary is the main hypothesis of the paper. Three of those differences apply to specialised pork chains (Spain, The Netherlands and Hungary) while the other three the regional pork chains (France, Greece and Germany). The nature of those chains results from the differences in utilisation of public and private quality management systems and the differences between inter-organisational quality management systems within the chains of supplies strengthening quality cohesion and safety between the links of the chain. The comparison of them allows formulating conclusions for reconstruction of the pork chains in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deming E. 1993. Quality. Productivity & Competitive Position. MIT, CAES, Cambridge.
 2. European Pork Chains. 2009. Eds. J Trienekens, B. Pelersen, N. Wognum, D. Brinkmann. Wagenigen Academic Publishers.
 3. Hofstede G.J. 2004. Globalization, Culture & Netchains [In:] Dynamics in Chains and Networks. Eds. H.J. Bremmers, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, E.F.M. Wubben. Wageningen Academic Publ. Ede, Holandias. 2004, pp. 427-434.
 4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Projekt z 25.01.2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 5. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 6. Lazzarini S.G., Chaddad F.R., Cook M.L. 2001. Integrating Supply Chain and Network Analysis: The Study of Netchain. Journal on Chain & Network Science, 1(1): pp. 7-22.
 7. Luning P.A., Marcelis W.J. 2005. Food Quality Management and Innovation [In:] Innovation in Agri-Food Systems. Eds. W.M.F. Jongen, M.T.G. Meulenberg. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Holandia, pp. 293-340.
 8. Luning P.A., Marcelis W., Van Der Spiegel M. 2006. Quality Assurance Systems and Food Safety [In:] Safety in the Agri-Food Chains. Eds. P.A. Luning, F. Devlieghere, R. Verhe. Wageningen Academic Publishers, Ede, Holandia, pp. 249-297.
 9. Schulze Althoff G., Ellebrecht A., Petersen B. 2005. Chain Quality information management: development of a reference model for quality information requirements in pork chains. Journal on Chain and Network Science, 5: 27-39.
 10. Szymanowski W. 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa, pp. 475.
 11. Szymanowski W. 2009. Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4: 83-96.
 12. Szymanowski W. 2009. Wpływ infrastruktury logistycznej na rozwój obszarów wiejskich. Logistyka, 4: 12.
 13. Szymanowski W. 2011. Analiza europejskich łańcuchów wieprzowiny. Rola interesariuszy w różnicowaniu systemów zarządzania jakością. Materiał przygotowany do druku, lipiec, p. 203.
 14. Wognum N. et al. 2009. Organisation, logistics and environmental issues in the European pork chain in: European Pork Chains. Wageningen Academic Publisher, 41-72.
 15. Trienekens J., Wognum N. 2009. Introduction to EU pork chain [In:] European Pork Chains. Eds. J. Trienekens, B. Petersen, N. Wognum, D. Brinkmann. Wageningen Academic Publishers, s. 19-37.
 16. Trienekens J., Wahnum N. 2009. Concluding Remarks [In:] European Pork Chains. Eds. J. Trienekens, B. Petersen, N. Wognum, D. Brinkmann. Wageningen Academic Publishers, p. 259-269.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu