BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Marcin (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa), Świątek Dariusz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Title
Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś
Infrastructural Networks in Suburban Areas of 6 Selected Cities in Poland in Context of the Rural-Urban Continuum
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 157-173, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Sieć wodociągowa, Infrastruktura techniczna, Strefy podmiejskie
Water supply network, Technical infrastructure, Suburban areas
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł dotyczy rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarach wiejskich, badając ich zmiany w zależności od odległości od miast. Analiza została przeprowadzona na przykładzie sześciu miast o różnej wielkości. Posłużono się metodą regresji, na podstawie której wyznaczono krzywą opisującą zależność. Skonstruowano też modele przestrzenne stopnia rozwoju tych sieci infrastrukturalnych dla wybranych 6 miast. (abstrakt oryginalny)

The article presents level of water supply and sanitation systems development on rural areas in Poland in context of distance from selected towns. Analyses were based on examples of six towns of various size (Warsaw, Łódź, Radom, Olsztyn, Biała Podlaska, Ostrołęka). The spatial models of infrastructural networks development were made for chosen six towns. Analyses allowed mapping areas of significant dependencies between level of chosen infrastructure networks development of particular rural communes and distance from the largest and middle size towns. Unfortunately the same empirical procedures undertaken for the smallest towns were unsuccessful, that indicates need for analyses in more detail spatial scale. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aschauer D.A., 1989, Is public expenditure productive?, Journal of Monetary Economics, 23, s. 177-200.
 2. Antosiak H., 1997, Polityka inwestycyjna wobec wsi i rolnictwa, Nowe Życie Gospodarcze, 44, s. 35-36.
 3. Bank Danych Regionalnych, 2007, http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=l4&p_grup=57&p_pgru=244l&p_dane=0 , (ostatnio dostępne 29.05.2009)
 4. Bagiński E., 2000, Wokółmiejskaprzestrzeń Wrocławia, [w:] E. Bagiński (red.), Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 112-113.
 5. Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 385-401 .
 6. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Dziembowski Z., 1966, Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka. Miasto, 2, s. 23-24.
 8. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn KPZK PAN, 192, Warszawa, s. 99-124.
 9. Falkowski J., Brodowski P., 2008, Ocena kontinuum miejsko-wiejskiego obszarów metropolitalnych Polski metodą potencjału społeczno-gospodarczego, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, IGIPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 11-36.
 10. Garbarczyk C., 1994, Zagadnienia rozwoju systemów zaopatrzenia wsi w wodę w warunkach przemian gospodarczych Polski, [w:] M. Sozański (red.), Zaopatrzenie w wodę miast i wsi, PZITS, Poznań, s. 137-141.
 11. Gorzelak G., Jałowiecki B., 1999, Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, Samorząd Terytorialny, 1-2, s. 48.
 12. Górz B., Kurek W., 1999, Variations in technical infrastructure andprovate economicn activity in the rural areas of Southern Poland, Geojournal, 46, s. 231-242.
 13. Górz B., Ustupsk i J., 1996, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki na Podhalu, [w:] J. Targalski (red.), Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 177-187.
 14. Jasiulewicz M., 2002, Rozwój infrastruktury warunkiem poprawy poziomu życia mieszkań- ców wsi (naprzykładzie województwa zachodniopomorskiego), [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 129-137.
 15. Jezierska-Thole A., 2008, Kontinuum miejsko-wiejskie metropolii Berlina - rozwój relacji funkcjonalno-przestrzennych, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, IGIPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 195-209.
 16. Kołodziejczyk D., 2002, Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, 113, IERiGŻ, Warszawa.
 17. Krakowiak-Bal A., 2007, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości w gminach wiejskich wybranych powiatów woj. małopolskiego, Inżynieria Rolnicza, 7, 95, s. 101-108.
 18. Kropsz I., 2002, Zależność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich od infrastruktury, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 91-100.
 19. Kupiec L., 1971, Rola infrastruktury w zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto, 9, s. 6-10.
 20. Mirończuk A., 1996, Wpływ stanu infrastruktury na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa, WSRP, Siedlce, s. 125-127.
 21. Mirończuk A., Glusek J., 1998, Wpływ infrastruktury na pobudzenie aktywności zawodowej ludności wiejskiej, [w:] Materiały Konferencji Naukowej nt Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski, 328, EKiOR, Zeszyty Naukowe AR Kraków, Kraków, s. 243-247
 22. . Mykowska Z., Świętochowska M., 1996, Wiejska infrastruktura techniczna i finansowanie jej rozwoju, Kontrola Państwowa, 4, s. 18-35.
 23. Myrdal G., 1957, Economic Theory and Under-Developed Regions, University Paperbacks, Methuen & Co Ltd, London.
 24. Pięcek B., 1997, Infrastrukturalne uwarunkowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa, s. 117-136.
 25. Słownik łacińsko-polski: wg słownika Hermana Gengego i Henryka Kopii, 1990, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Słownik wyrazów obcych, 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2008, Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce, EUROREG, UW, Warszawa.
 28. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu