BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszewska Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Bariery rozwoju przymiejskich obszarów wiejskich
Barriers of Development of Rural Areas Located Near Towns
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 175-186, rys., bibliogr. 14 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Obszary wiejskie, Bariery rozwojowe, Rozwój lokalny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural areas, Development barriers, Local development, Social economic development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł mówi o negatywnych czynnikach (barierach), które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich zlokalizowanych w strefie podmiejskiej dużego miasta. Omawia bariery demograficzno-społeczne, infrastrukturalne, przyrodnicze, ekonomiczno-finansowe, gospodarcze, prawne, administracyjne i przestrzenne w kontekście działań władz lokalnych oraz w aspekcie wpływu i powiązań z sąsiadującym miastem. (abstrakt oryginalny)

The life of inhabitants, construction development, architecture, land development and investments differ in rural areas which are located in the immediate vicinity of a large town from those which are typically rural. Factors which have influence on how these areas are functioning have appeared due to the activity of local authorities as well as due to the proximity of a unit of higher rank. The purpose of this paper is to present the demographic, social, infrastructural, natural, economic, financial, legal, administrative an d spatial barriers of development of rural communes. The conclusions presented in this article come from the analysis of the spatial and structural transformations of almost fifty rural communes which are located in the vicinity of Poznan. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antosiak H., 1997, Polityka inwestycyjna wobec wsi i rolnictwa, Nowe Życie Gospodarcze, 44, Warszawa, s. 35-36.
 2. Bagdziński S.L., Kosiedowski W., Marszałkowska M., 1995, Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.) Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Turpress, Toruń, s. 35-71.
 3. Chmielewski J. M.,2003, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 4. Dylewski R., 2006, Problemy rozprzestrzeniania się miast w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, [w:] S. Kozłowski (red)., Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, KUL, PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 27-38.
 5. Frenkel I., 2000, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej, [w:] A. Rosner (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Publikacja powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, s. 30-43.
 6. Kropsz I., 2002, Zależność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich od infrastruktury, [w]: W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wydano z funduszów Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Kielce, s. 91-100.
 7. Mirończuk A., 1996, Wpływ stanu infrastruktury na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, [w]: Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa, WSRP, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Siedlce, s. 125-127.
 8. Pięcek B., 1997, Infrastrukturalne uwarunkowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w]: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa, s. 117-136.
 9. Rosner A., 2000, Wstęp, [w:] A. Rosner (red.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Publikacja powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, s. 6-11.
 10. Staszewska S., 2008, Strefa podmiejska konkurencją dla miasta? [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 323-330.
 11. Staszewska S., Kacprzak E., 2008, Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania, [w]: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń, s.127-144.
 12. Staszewska S., Kacprzak E., Domagalski P., 2008, Jednostki wiejskie w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej, [w]: W. Gierańczyk, M. Kluba (red), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 59-75.
 13. Staszewska S., Kacprzak E., Szczęsna M., 2004, Możliwości rozwoju wsi polskiej, [w:] Z. Borcz (red.), Architektura Krajobrazu. Odnowa wsi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 76-84.
 14. Staszewska S., Kacprzak E., 2009, Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta Poznania), (w): T. Marszał (red), Struktura funkcjonalna małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51-68
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu