BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Romaniuk Piotr (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Title
Administracja publiczna wobec regionalnych inicjatyw klastrowych
Public Administration on Regional Cluster Initiatives
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 209, s. 65-73, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Klastry, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Polityka regionalna, Transfer wiedzy
Public administration, Business cluster, Regional development, Regional innovation, Regional policy, Knowledge transfer
Note
summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na interakcji klastrów z administracją publiczną. Prezentuje materiał badawczy w kontekście poszukiwania źródeł wsparcia rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym przy założeniu, że władze publiczne zarówno centralne, jak i samorządowe są jednym z partnerów współpracy, a poziom ich zaangażowania w rozwój inicjatyw klastrowych wpływa na liczbę i siłę nawiązywanych kooperacji. Dane będące podstawą prezentowanego artykułu pozyskane zostały z ogólnopolskiego badania kwestionariuszowego, z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej - CAWI (Computer-Assisted Web Interview) wspomaganej telefonicznie poprzez metodę CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Próba badawcza mająca charakter celowy obejmowała wszystkie urzędy wojewódzkie i marszałkowskie w kraju. (fragment tekstu)

Clusters are a powerful tool to promote regional economic development and stimulate competitiveness and innovation. This is undoubtedly the area constituting a large reserve for economic growth in Poland. The study focuses on the interaction between clusters and the public administration. It presents the way clusters are being preceived by the regional public administration, particularly in terms of the conditions determining the way clusters operate, as well as their knowledge about initiatives existing in particular regions. Data were obtained based on the nationwide survey, using Computer-Assisted Web Interview and Computer Assisted Telephone Interview. The study sample were all regional government administration offices and regional self-governments in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowicz A., Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Szultka S., Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 2. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4(110).
 3. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów, Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 4. Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414.
 5. Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa 2012
 6. Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, BAS nr 13/83/2010.
 7. Koszarek M., Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011.
 8. Maskell P., The theory of the geographical agglomeration - Minimum requirements and a knowledge-based suggestion, Dordrecht 2003.
 9. Olko S., Hawrysz L., Polek-Duraj K., Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów, w: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, tom 4, Opole 2011.
 10. Pander W., Stawicki M., Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej (2007-2013), w: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. W. Pander, M. Stawicki, Warszawa 2008.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
 13. Sölvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2003.
 14. The Technological Evolution of Industrial Districts, eds. F. Belussi, G. Gottardi, E. Rullani, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003.
 15. W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, COM(2008) 652, Bruksela 2008.
 16. www.mg.gov.pl.
 17. www.parp.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu