BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Inwestycje alternatywne i ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym
The Alternative Investments and their Importance the Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 369-378, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda, Inwestycje alternatywne
Capital market, Stock market, Stock exchange, Alternative investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniu, czym są inwestycje alternatywne i starano się dokonać selekcji wśród wybranych aktywów, opierając się na analizie statystycznej celów inwestycyjnych alternatywnych dla benchmarku, czyli WIG20 w okresie 2008-2011. Założono, że inwestycja alternatywna powinna charakteryzować się odmienną korelacją stóp zwrotu w stosunku do WIG20. Wnioski płynące z analizy wskazują, że korelacja poszczególnych aktywów w stosunku do indeksu WIG20 nie pokrywa się z odmienną charakterystyką zyskowności. Ujemną korelacją wykazują krosy walutowe, jednak w analizowanym okresie przyniosły stratę. Największy zysk można było osiągnąć, inwestując w pozycje długie na metalach precyzyjnych oraz niektórych towarach rolniczych. Niemniej te aktywa nie są alternatywne dla indeksu WIG20, ponieważ charakteryzują się korelacją z nim z przedziału 0,3-0,6.(abstrakt oryginalny)

This article focuses on the issue, what are alternative investments and trying to make a selection among the selected assets, based on statistical analysis of alternative investment targets for the benchmark, the WIG20 in the period 2008-2011. It was assumed that alternative investments should have a distinct correlation between rates of return in relation to the WIG20 The conclusions of the analysis indicate that the correlation of individual assets in relation to the WIG20, does not coincide with different profitability characteristics. Show a negative correlation currency cross, but in the period they brought about the loss. The biggest gain can be achieved by investing in long positions in the precision metal and some agricultural commodities. However, these assets are not alternatives to the WIG20 as characterized by its correlation with the range of 0.3-0.6.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cardell S.N., Kling J.L., Petry G. [1995], Stamp returns and economic factors, "Southern Economic Journal", Vol. 62, No. 2.
  2. Bankier.pl [2012] Raport Inwestycje alternatywne - badanie inwestorów 2012, Wrocław.
  3. Baumom W. [1986], Unnatural Value: or art investment as fl oating crap game, "American Economic Review", Paper and Proceedings, May.
  4. Biernacki P., Szulec P. [2009], Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  5. Jagielnicki A. [2010], Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, One Press, Gliwice.
  6. Oster M. [2008], Alternative Investment Funds: What are they really?, "Journal of Pension Benefits", Vol. 15, Iss. 2, 83-91.
  7. Pruchnicka-Grabias I. (red.) [2008], Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu