BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyda Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zmiany przestrzennego zagospodarowania gminy podmiejskiej Łysomice a kierunki przemieszczeń ludności
Spatial Aspect of Suburban Commune Development in Context of Shifts of Population Movements
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 187-200, rys., bibliogr. 15 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Strefy podmiejskie, Migracja, Urbanizacja, Rozwój lokalny, Zagospodarowanie przestrzenne
Suburban areas, Migration, Urbanisation, Local development, Spatial development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zobrazowanie przemian zachodzących na płaszczyźnie przestrzennej w gminie podmiejskiej, a także uchwycenie kierunków dalszego jej rozwoju oraz zagrożeń będących konsekwencją braku właściwej polityki planistycznej i gospodarki gruntami. Jednocześnie zwrócono uwagę na zmiany obejmujące kierunki przemieszczeń ludności na obszarach wiejskich znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miasta. (abstrakt oryginalny)

This paper aims at presenting the spatial changes in the Łysomice suburban commune and capturing the directions of further development of the area, as well as risks that result from the lack of proper planning and land management. Due to the land development, there coexist two spatial forms with different functions: housing areas and the production-storehouses areas, the development of which is linked to the Pomeranian Special Economic Zone being separated on the territory of the commune. The analysis of spatial changes in the commune's urban development revealed a characteristic pattern of knots and strips, as well as a denser land development along the main transport routs. The land development in the commune is linked with the migration. Observation of population movements observed during the research shows that dynamic, especially towards dominant directions, is growing. Both the dynamic and the dominant directions of migration has changed within years. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagiński E., 2006, Sieć osadnicza jako przedmiot badań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 2. Dziewońsk K., 1990, Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, [w:] K. Dziewoński (red.), Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 154, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
 3. Falkowski J., 1977, Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia, PWN, Warszawa.
 4. Górka A., 2006, Strefa podmiejska w warunkach zrównoważonego rozwoju. Dynamiczne ujęcie krajobrazu, http://www.pg.gda.pl/architektura/eurarc/saggi.htm
 5. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kochanowski M., 2005, Suburbanizacja - dezurbanizacja - reurbanizacja, [w:] P. Lorens (red.), Problemsuburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 327-330.
 7. Koter M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 61-73.
 8. Lisowski A., Grochowski M., 2007, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Liszewski S., 1985, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 75-87.
 10. Maik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 4-57.
 11. Namysłowski J., 1985, Strefa podmiejska Torunia (w aspekcie systemu lokalnego miasta), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 231-239.
 12. Rydz E., 2003, Współczesne tendencje w gospodarce strefy podmiejskiej na przykładzie gminy Słupsk i Kobylnica, [w:] B. Górz, Cz. Guzik, Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 181-195.
 13. Sokołowski D., Stachowski J., 1993, Aglomeracja Bydgosko-Toruńska w latach 197-198, Acta Universitatis Nicolai Copemici, Geografia XXV, Nauki matematycznoprzyrodnicze, 85, Toruń, s. 109-129.
 14. Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojecie i definicje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 7-15.
 15. Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Łysomice, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu