BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotrowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Notowania CDS a dostęp do kapitału w okresie kryzysu finansów publicznych
Relations Between CDS Quotations and Access to Capital During the Public Finance Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 391-405, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda, Swap ryzyka kredytowego
Capital market, Stock market, Stock exchange, Credit default swap (CDS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestując w papiery dłużne, należy liczyć się z ryzykiem braku ich wykupu przez emitenta. Ryzyko kredytowe może zostać zredukowane poprzez zastosowanie Credit Default Swap. Notowania premii w kontraktach CDS informują o prawdopodobieństwie niewypłacalności dłużnika. Przedmiotem pracy jest zbadanie zależności między wysokością notowań cen wspomnianych instrumentów a dostępnością i kosztem finansowania długu przez wybrane państwa. Zanalizowane zostały także czynniki wpływające na wartość notowań CDS.(abstrakt oryginalny)

Investing in debt securities is inevitably connected with the risk of non-redemption by the issuer. Credit risk can be reduced through the use of Credit Default Swap. CDS premium quotations inform of the probability of the debtor's insolvency. The subject of study is to investigate the relationship between the aforementioned instruments' quotations and the availability and cost of debt financing for the selected countries. The factors affecting the CDS quotation value are also analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S. [2009], Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Czechowska D. (red.) [2010], Instrumenty dłużne w gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 3. Dziawgo D. [], Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Galati G., Tsatsaronis K. [2001], The impact of the euro on Europe's financial markets, BIS Working Papers, No. 100, July.
 5. Ginet B. [1997], Credit Derivatives Handbook, Merrill Lynch, London.
 6. Gruszka B., Zawadzka Z. [1992], Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Grzybowski W. [1967], Niepewność i ryzyko w gospodarce planowej, UMCS, Lublin.
 8. Huterska A. [2010], Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa.
 9. Jackowicz K. [2001], Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, "Bank i Kredyt", nr 4.
 10. Jajuga K. [2007], Koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: K. Jajuga (red), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kamiński W., Staniec I., Witkowska D. [2001], Zarządzanie finansami. Cele. Organizacja. Narzędzia, FRR w Polsce, Warszawa.
 12. Kasapi A. [2002], Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Krysiak Z. [2006], Ryzyko kredytowe a wartość firmy, pomiar, modelowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Niedziółka P. [2011], Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Olszak M.A. [2006], Międzynarodowy rynek instrumentów transferu ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", nr 3.
 16. Przybylska-Kapuścińska W. (red.) [2007], Rynek papierów wartościowych strefy euro, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 17. Sundaresan S. [2012], Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Zawadzka Z. [1999], Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, w: W.L. Jaworski (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu