BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Mieczysław (Uniwersytet Zielonogórski), Mazurkiewicz Piotr (Telefonia Dialog SA, Wrocław)
Title
Przepływy gotówkowe i wzrost wartości firmy : ujęcie makroekonomiczne
Cash Flow and the Value of Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 269-279, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Przepływy kapitałowe, Zarządzanie gotówką, Wartość przedsiębiorstwa, Rentowność
Capital flows, Cash management, Enterprise value, Profitability
Note
summ.
Abstract
Ujęcie czynników wykorzystanych w produkcji może być dokonane w formie zasobowej lub w formie strumieniowej w postaci nakładów i wyników, lub w postaci należności i zobowiązań. Te ostatnie ujmuje się nie tylko jako przepływy środków z działalności operacyjnej, lecz także zakupione i sprzedane aktywa rzeczowe, wartości niematerialne i prawne, aktywa finansowe, również akwizycje i przejęcia majątku innych firm. Związane z tym strumienie pieniężne ujmowane są w związku z zaciąganiem i spłacaniem długu przedsiębiorstwa oraz wypłatą dywidend, emisją akcji i ich odkupu w celu umorzenia. Sprawozdanie z takich przepływów sporządzone metodą kasową odróżnia przepływy pieniężne od innych sprawozdań finansowych. Przepływy gotówkowe, czyli źródła gotówki w przedsiębiorstwie ujęte w sprawozdaniu z przepływów gotówkowych, dotyczą nie tylko odpowiedzi na źródła pochodzenia gotówki, lecz także jej wykorzystania w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Sam rachunek przepływów pieniężnych dotyczy tylko bieżących zobowiązań i bieżących należności. Przepływy pieniężne mogą być wykorzystane jako miara zyskowności w przedsiębiorstwie. Zysk można także wyrazić w tzw. ujęciu rachunkowym, który składa się wtedy z różnicy pomiędzy nakładami i przychodami bez uwzględniania zmian rynkowych w wartości pasywów i aktywów firmy. Ale to właśnie przepływy pieniężne są obok rynkowych zmian w wartości akcji tą wartością, która składa się na stopę zwrotu dla akcjonariuszy. (fragment tekstu)

This research paper focuses on the research field of relation between cash flow, investment and financial market imperfections in a macroeconomic context. In the literature and in empirical studies find that cash flow and investment are positively related. In literature we also find out that in the firms with attractive opportunities may be unable to finance them because the high cost of external funds. In our research we form the hypothesis that the fall in the cash flow is not associated with a rise or fall in the real investment. On the other hand, the rise of external finances is not simple dependence from a good streams of cash flow. The imperfection of financial markets also influence on this, when even firm with no attractive investment opportunities can earn rents from external finances. Apart from this analysis that means also some implications for macroeconomic policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. II, Helion, Gliwice 2007
  2. S. Fazzari, R. Hubbard, B. Petersen, Financing Constraints and Corporate Investment, "Bookings Papers on Economic Activity" 1988, no 1
  3. S. Kaplan, L. Zingales, Do Financing Constraints Explain Why Investment is Correlated with Cash Flow, "Quarterly Journal of Economics" 1997, CXII
  4. K. Gugler, D.C. Mueller, B.B. Yurtoglu, Marginal q, Tobin's q, Cash Flow, and Investment, "Southern Economic Journal" 2004, January.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu