BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zmiany funkcji gospodarczych obszarów wiejskich województwa łódzkiego (1999-2007)
Functional Changes of Rural Areas in the Łódź Region (1999-2007)
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 213-230, rys., bibliogr. 30 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Obszary wiejskie, Zatrudnienie, Koncentracja, Analiza przestrzenna, Rozwój gospodarczy
Rural areas, Employment, Concentration, Spatial analysis, Economic development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja funkcji i struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Podstawę metodologiczną stanowi koncepcja systemowa organizacji sieci osadniczej. Funkcje obszarów wiejskich utożsamiane są z wielkością zatrudnienia egzogenicznego, przy czym przyjęto różne pośrednie metody jego obliczania dla zatrudnienia pozarolniczego oraz zatrudnienia rolniczego. Empiryczna część opracowania poprzedzona jest wstępem teoretycznym odnoszącym się do sposobów badań funkcji obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

This article addresses the problem of functional development of rural areas in the region of Lodz. Empirical research was preceded by a description of directions in the functional research rural areas. There are two methods of functional research in geographical rural areas studies. The first tradition has been shaped on the basis of settlement geography, the second within the area of agriculture geography where the efforts were concentrated on identification of functional structure of rural areas. Functional research within the concept of rural areas as a multifunctional space differs considerably from the concepts devised by geographers basing themselves on the theory of settlements network or systems concepts. In the concept of multifunctional area a function is its certain quality, whereas in the theory of settlements network a function is understood as an activity which describes a rank of settlement and its relation to others. The article attempts to identify the functions of rural areas within the framework of system's concept. Within the settlements geography functional studies encompass primarily a description of settlements structure by the means of depicting of a place and explaining the meaning of certain elements within the whole - in the settlements system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 2. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 3. Chilczuk M., 1963, Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce, IG PAN, Prace Geograficzne, 45, Warszawa.
 4. Dziegieć E., 1976, Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze wsi gromadzkich w aspekcie stażu administracyjnego (na przykładzie województwa łódzkiego), Dokumentacja Geograficzna, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.
 5. Hasiński W., 1999, Rolnictwo indywidualne na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 6. Jakubowicz E., 1971, Lokalne zespoły osadnicze na przykładzie województwa opolskiego, [w:] S. Golachowski (red.) Struktury i procesy osadnicze, PWN, Opole-Wrocław, s. 143-173.
 7. Kamiński Z., 1971, Próba opracowania miernika statystycznego do badań nad hierarchią funkcjonalną sieci osadnictwa wiejskiego, Miasto, 6, Warszawa, s. 18-23.
 8. Kiełczewska-Zaleska M., 1974, Rola usług w kształtowaniu hierarchii osiedli wiejskich, Dokumentacja Geograficzna, 2, IG PAN, Warszawa.
 9. Kostrowicki J., 1959, Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi. Dokumentacja Geograficzna, 2, Warszawa.
 10. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 4. Warszawa, s. 601-611.
 11. Kostrowicki J., Szczęsny R., 1978, Typy rolnictwa, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 428-478 .
 12. Kozłowska H., 1969, Sieć ośrodków lokalnych w powiecie brzezińskim. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 13. Maik W., 1976, Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego, Seria Geografia, 11, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 14. Orłowski W. M., 2001, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego w długim czasie, Wieś i Rolnictwo, 2, Warszawa, s. 19-27.
 15. Stasiak A., 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej na początku XXI w. - zróżnicowania regionalne, [w:] A. Stasiak (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. Studia KPZK, 110, Warszawa, s. 9-22.
 16. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.
 17. Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
 18. Stola W., Szczęsny R., 1982, Geografia rolnictwa Polski, WSiP, Warszawa.
 19. Suliborski A., 1983, Niektóre problemy badań funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 2, Łódź, s. 3-16.
 20. Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 21. Suliborski A., 2002, Funkcjonalne przemiany i integracja systemu miast w regionie łódzkim, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Fundacja Inkubator, Łódź, s. 168-210.
 22. Suliborski A., 2008, Funkcje miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia Urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 235-282.
 23. Suliborski A., Walkiewicz D., Wójcik M., 2009, Funkcje aglomeracji łódzkiej w systemie osadniczym kraju i regionu, referat wygłoszony 5.12.2007 r. na konferencji Aglomeracje miejskie w strukturze osadniczej kraju i regionu ", Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (w druku).
 24. Szczęsny R., 1992, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa indywidualnego Polski w latach 1938-1988, Zeszyty IGiPZ PAN, 7, Warszawa.
 25. Szczęsny R., 1996, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1956-1996, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 3-18.
 26. Wójcik M., 2004, Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej, [w:] Pałka E. (red.), Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 123-136.
 27. Wójcik M., 2008, Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich aglomeracji łódzkiej, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 125-137.
 28. Zagożdżon A., 1964, Problematyka zespołów osadniczych, Czasopismo Geograficzne, 3-4, Wrocław.
 29. Zagożdżon A., 1966, Zespoły osadnicze o funkcjach nierolnych jako forma urbanizacji wsi, [w:] Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce, Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, seria IV, 5, PWN, Warszawa.
 30. Zagożdżon A., 1971, Zespół osadniczy Zawadzkie, Studia Społeczno-Ekonomiczne, t. II, Instytut Śląski, Opole.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu