BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Przemiany gospodarcze a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Foreign Investments as a Factor Accelerating Economic Transformation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 365-375, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Prywatyzacja, Rozwój gospodarczy
Direct investments, Privatisation, Economic development
Note
summ.
Abstract
Wymiana handlowa była i zawsze będzie czynnikiem wzrostu, a więc rozwoju wielu dziedzin gospodarczych, czyli w konsekwencji rozwoju całej gospodarki każdego kraju. Jeszcze większym stymulatorem rozwoju gospodarczego są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Przede wszystkim spełniają istotną rolę w unowocześnieniu gospodarek średnio rozwiniętych, do których, jeszcze niestety, musimy zaliczyć gospodarkę Polski. Przedsiębiorstwa zagraniczne, inwestując, w Polsce eksportują do przedsiębiorstw nowe technologie, nowe formy zarządzania i organizacji produkcji, a więc przyczyniają się do unowocześnienia i poprawy ich funkcjonowania.(fragment tekstu)

Trade has been, and will always be, a factor for the growth and development of many sectors of the economy, and ultimately for the development of each country's economy as a whole. An even stronger stimulus to economic development is foreign direct investments. These play an important part in the modernization of moderately developed economies, one of which is still the Polish economy. By making investments in Poland, foreign companies export to Polish firms new technologies and new ideas of management and organization of production. Consequently, foreign companies contribute to the modernization of Polish enterprises and improve their functioning. A study shows the emergence of an effective system of ownership production potential which meets the market demand but has clearly been supported by foreign investments, which have intensified in parallel with the privatization of large companies. The argument proposed in the present paper that ownership transformation results in an increased volume of foreign direct investments is based only on the fact that systemic transformation was being carried out at that time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
 2. A. Kamela-Sowińska, Polskiej transformacji ciąg dalszy, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami, D. Zarzecki (red.), WNUS, Szczecin 2005
 3. Gazeta Wyborcza" 04.12.08.
 4. A. Wojtyna, Makroekonomiczne aspekty prywatyzacji, w: Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1999
 5. A. Wojtyna, Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Poltext, Warszawa 1997
 6. W.J. Otta, Od gospodarki administrowanej do rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 1
 7. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2002
 8. W. Frąckowiak, Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998
 9. H. Sobolewski, Poziom dochodów budżetowych z prywatyzacji a jej tempo i formy przekształceń, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. WNUS, Szczecin 2005
 10. R. Patora, R. Piasecki, Polityka konkurencji w krajach wschodzących rynków, "Studia i Monografie", nr 3,Wydawnictwo SWSPiZ w Warszawie, Warszawa 2001
 11. "Rzeczpospolita", 30.05.2009.
 12. H. Sobolewski, Makroekonomiczne aspekty restrukturyzacji prywatyzacyjnej w polskiej gospodarce, w: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - Przebieg - Efekty, Wydawnictwo AE w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Warszawa-Kraków 2005
 13. E. Gołata, Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu