BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soboń Janusz (Akademia Morska w Szczecinie), Byczkowska Magdalena (Akademia Morska w Szczecinie), Kaczmarek Anna (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Conditioning of the Development of Minor and Medium Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 377-386, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Ekorozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość
Enterprise eco-development, Small business, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego jest powszechnie znane. Historia polskiej przedsiębiorczości to zaledwie kilkanaście lat. Jej początki datuje się na ok. 1989 rok, czyli rozpoczęcie okresu transformacji rodzimej gospodarki. Od tego czasu zaczęły masowo powstawać firmy z sektora MŚP, zapełniając tym samym lukę po firmach dużych, które zarządzane według "starych" zasad nie wytrzymywały wymagań rynku oraz konkurencji. Obecnie w Polsce funkcjonuje 3 752 293 małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi 99,87% wszystkich podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa te funkcjonują w określonych warunkach, które determinują ich możliwości rozwojowe. W niniejszym artykule skupiono się na scharakteryzowaniu wybranych uwarunkowań makroekonomicznych oraz instytucjonalno-regulacyjnych i wewnętrznych, które wynikają ze specyfiki funkcjonowania MŚP. (fragment tekstu)

Minor and medium enterprises in Poland stand for about 99% of companies being active min the EU, they produce circa 60-70% gross product of the entire Union. 60% of workers find the employment there. Undoubtedly, the branch of minor and medium enterprises influences the competition of regions and what stems from that, the competition of the following countries. It is also worth mentioning that the development of this sector is conditioned by many external and internal factors. The article is an attempt to systematize the knowledge on the subject of determinants of development of the sector of minor and medium enterprises in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, GUS, Warszawa 2009, s. 34, stan na 31.12.2008
 2. K. Wach, Więcej dla mniejszych, Rzeczpospolita nr 3(6686), 2004 dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rn_produkt_krajowy_brutto-2008-szac_wst.pdf) (stan na dzień: 15.05.2009 godz. 16.46)
 3. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2003, Warszawa 2004
 4. Polska - podstawowe tendencje (wskaźniki makroekonomiczne), GUS, Warszawa 2007
 5. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007
 6. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008
 7. M. Byczkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu, WNUS, Szczecin 2006
 8. J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, "Ekonomista" 2000
 9. B. Nogalski, J.Karpacz, A. WójciK-Karpacz. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2004
 10. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Warszawa 2004
 11. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 12. K. Krajewski, Determinanty rozwoju MŚP, referat na konferencję "Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w polskiej gospodarce", Warszawa 1999
 13. Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, J. Sawicka (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002
 14. M. Laszuk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: J.D. Antoszkiewicz, Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999
 15. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu