BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarczyk Beata (Politechnika Częstochowska)
Title
Horyzontalna polityka przemysłowa w Polsce w kontekście uregulowań unijnych
Horizontal Industrial Policy in Poland in Context of EU Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 401-408, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Polityka przestrzenna, Polityka gospodarcza UE
Spatial policy, Economic policy of the EU
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zarówno w literaturze ekonomicznej, jak i w praktyce gospodarczej pojęcie polityki przemysłowej jest różnie interpretowane, poza tym stosunek do polityki przemysłowej jest krańcowo zróżnicowany - od aprobaty do negacji. Niezależnie od odmienności interpretacyjnych należy podkreślić, że jest to pojęcie podlegające ewolucji, zarówno pod wpływem warunków wewnętrznych (np. poziom rozwoju społeczno-gospodarczego czy uwarunkowania ustrojowo-systemowe), jak i zewnętrznych (np. sytuacja międzynarodowa, poziom zadłużenia wobec zagranicy czy możliwości eksportowe i importowe). Analizując politykę przemysłową trzeba mieć na uwadze fakt, że jest ona jednym z elementów polityki gospodarczej państwa. Z tego wynika konieczność uwzględnienia jej powiązania z innymi politykami, np. handlową, naukowo-techniczną czy regionalną, w szczególności w aspekcie koordynacji instrumentów wykorzystywanych przez te polityki. Kazarowicz i Skowrońska uważają, że "polityka przemysłowa jest swojego rodzaju klamrą spinającą i koordynującą wiele różnorodnych środków i zagadnień usytuowanych poza samym przemysłem"(fragment tekstu)

The industrial policy is an important pillar of Lisbon Strategy and it has its source in European Union aspiration to assurance of effi ciently functioning internal market as well as open and competitive markets all over the world. The need of implementation of the industrial policy recommendations in enlarged EU has been an effect of many reasons of those, the crucial importance of EU industrial sector is key one. At present, strong pressure on the horizontal matters is a feature of the industrial policy. In the paper, there are presented areas of horizontal activities in sphere of the industrial policy in Poland with the particular consideration of EU directives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. K. Markowski, Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992
 2. H. Kazarowicz, A. Skowrońska, Polityka przemysłowa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
 3. Z. Bartosik, Ekonomika i polityka przemysłowa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1993
 4. M. Rainelli, Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 5. J. Markowski, Potrzeba polityki przemysłowej, "Rzeczpospolita", Ekonomia i rynek, 8-9.02.2003
 6. Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia COM (2007) 374, http://eur-lex.europa.eu
 7. Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE - w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej COM(2005) 474, http://ec.europa.eu
 8. Wpływ kryzysu na globalnym rynku fnansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa luty 2009, http://www.mg.gov.pl
 9. Polityka przemysłowa dla rozszerzonej Europy (COM(2002)714), http://eur-lex.europa.eu
 10. Wspieranie przemian strukturalnych: polityka przemysłowa dla rozszerzonej Europy (COM(2004)274), http://eur-lex.europa.eu
 11. Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 41, www.mg.gov.pl
 12. Komunikat dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2008, http://eur-lex.europa.eu.
 13. Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, www.mg.gov.pl
 14. Š. Čarnický, V. Fedorko, Corporate Performance Management, w: Moderní řízení, roč. 40, 2005, č. 2
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu