BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Informacja, wiedza, kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa
Information, Knowledge, Intellectual Capital Influencing the Value of Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 409-415
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Informacja, Wiedza, Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Information, Knowledge, Enterprise value, Intellectual capital, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
Na konkurencyjnym rynku liczą się przede wszystkim te firmy, które dysponują aktualną informacją i najnowszą wiedzą oraz wykorzystują ją w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Aktywa niematerialne, a nie tradycyjne aktywa materialne są obecnie głównym źródłem kreowania wartości podmiotu gospodarującego i często decydują o powodzeniu rynkowym przedsiębiorstwa. Sukcesy współcześnie działających przedsiębiorstw łączą się ściśle z zarządzaniem informacjami, szczególnie tymi, które wpływają na budowę strategii i sprawność funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiedza jest coraz częściej uznawana za podstawowy atrybut przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które chcą odnieść sukces w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu rynkowym, nie mogą bazować jedynie na konkretnych produktach, technologiach i zasobach materialnych, ale powinny w coraz większym stopniu korzystać z potencjału kapitału intelektualnego w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

In the present market situation the non-material resources are a main source of value creating and they decide about companies' market successes. The early recognition system of information should let the enterprises identify and estimate the future chances and dangers. Knowledge possessed by the company more often determines its value. The worth of the company is based on intellectual assets: knowledge and unique skills, which decide about financial outcomes. If the organizations want to succeed in more dynamic and complicated environment of companies, they can not build their competitiveness only on definite products, technology or material resources, but they should use the potential of human knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. B. Nogalski, B.M. Surowski, Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 2. R. Rutka, Organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996
 3. G. Gierszewska, R. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997
 4. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007
 5. I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 6. M. Kwieciński, Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Kraków 1999
 7. J. Owen, Zarządzanie. Czego nie uczą w szkołach biznesu, PWE, Warszawa 2003
 8. W. Janasz, Informacja i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, WNUS, Szczecin 2008
 9. A. Binsztok, K. Perechuda, Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania, w: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 10. P. Nestorowicz, Organizacja na krawędzi chaosu, Konkurowanie w warunkach ciągłej zmiany i niepewności, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001
 11. W. Wolski, Metody realizacji E-biznesu w strategii rozwoju przedsiębiorstw, WNUS, Szczecin 2005
 12. B. Mikuła, Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
 13. Information Society, C. Dahlman, T. Anderson (red.), OECD, London 2000
 14. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Podtekst, Warszawa 2000
 15. G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 16. J. Stankiewicz, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra 2002
 17. T. Kołakowski, E. Tabaszewska, Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą - płaszczyzny współdziałania w organizacji, "Problemy Jakości" 2006, nr 10
 18. T. Obrębski, Kapitał ludzki w Polsce, w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego, L. Białoń i in. (red.), Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 19. G. Michalczuk, Aktywa niematerialne - potencjał konkurencyjny współczesnych przedsiębiorstw, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, E. Urbańczyk (red.), WNUS, Szczecin 2007
 20. A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. ODDIK, Gdańsk 2002
 21. B. Nogalski, J. Rybicki, Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001
 22. B. Skuza, Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu