BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaup Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Możliwości techniczne przystosowania małych portów morskich i przystani do obsługi wielozadaniowych jednostek pływających o wymiennych modułach funkcjonalnych
Technical Possibilities of Small Seaports and Harbours to Operating Multi-Tasks Vessels with Removable Functional Modules
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 185-195, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Porty morskie, Parametry techniczne, Rybołówstwo
Seaports, Technical parameters, Fishery
Note
summ.
Abstract
Istniejące zasoby gospodarki morskiej, w tym potencjał portów morskich, stwarzają duże możliwości rozwoju sektora turystycznego i zahamowanie zaniku polskiego rybołówstwa. Dotychczas stworzone warunki społeczno-gospodarcze regionów nadmorskich wykazują wiele predyspozycji do podwyższenia skuteczności wykorzystania potencjału tych regionów w sektorze komunikacji, turystyki, hotelarstwa, ochrony środowiska i tym podobnych, przewidujących stworzenie podstaw do kreowania konkurencyjnego, innowacyjnego, efektywnego oraz otwartego systemu przestrzennego kraju XXI wieku. Obsługa w portach wielozadaniowych jednostek rybackich o wymiennych modułach może przyczynić się do: a) w aspekcie portu: promocji portu jako jednego z liderów w realizacji unijnej polityki innowacyjnej, podwyższenia sprawności i efektywności wykorzystania terenów portowych, aktywizacji małych portów, stworzenia stabilnych wzajemnych relacji pomiędzy portami a lokalnym otoczeniem gospodarczym, stworzenia warunków dla rozwoju przemysłów morskich i branż kooperujących oraz usług logistycznych; b) w aspekcie kraju: wykreowania nowej oferty usługowej, podwyższenia atrakcyjności turystyki morskiej regionów nadmorskich, podwyższenia opłacalności rybołówstwa, utworzenia nowych miejsc pracy oraz podwyższenia poziomu dobrobytu mieszkańców obszarów powiązanych z rybołówstwem i turystyką nadmorską.(fragment tekstu)

Multi-dimensional, comprehensive service of the various vessels strengthens the competitive position of ports on the European market. It is a necessary, but not sufficient condition to count in a significant way on the international stage. Ports need innovative solutions that will impact on the diversification of services and improve the use of port capacity. Adapting them to handle multitasks vessels accomplishing such functions as fishing and tourism may be such a solution . The article analyzed the port possibilities to handle proposed vessels. The authors pointed influence of operating innovative solution on ports revitalizing and environment development.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grzelakowski A.S., Wizje i strategie rozwoju polskich portów morskich, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2009, nr 2 (41).
 2. Kaup M., Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589, Szczecin 2010.
 3. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, projekt z 25 stycznia 2011.
 4. Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. K. Chwesiuka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003.
 5. Krośnicka K., Konsekwencje funkcjonalno-przestrzenne funkcjonowania i rozwoju portów morskich, Materiały V Konferencji Naukowej Porty Morskie 2005 "Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia", Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2005.
 6. Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, MRiRW, Warszawa 2008.
 7. Semenov I.N., Problemy przyspieszenia zmian innowacyjnych w polskich portach morskich, w: Bałtycki rynek żeglugowy, praca zbiorowa pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2008.
 8. Strategia rozwoju portów morskich do roku 2015, Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 roku.
 9. Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do roku 2015, Warszawa-Szczecin-Koszalin 2005-2006.
 10. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2005.
 11. Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, uchwała nr 693/221/09 Zarządu Województwa Pomorskiego, Gdynia 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu