BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Analiza strukturalna rynku Catalyst
Structural Analysis of Catalyst Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 507-517, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek Catalyst, Rynek kapitałowy, Giełda, Giełda papierów wartościowych
Catalyst market, Capital market, Stock exchange, Stock market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja rynku dłużnych papierów wartościowych Catalyst oraz ocena dotychczasowych tendencji jego rozwoju w różnych układach strukturalnych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że rynek Catalyst w ciągu niespełna trzech lat funkcjonowania zyskał duże uznanie wśród emitentów. Udział notowanych na nim instrumentów w wartości emisyjnej wszystkich nieskarbowych papierów dłużnych przekracza 40%, jednak ze strony inwestorów, zwłaszcza indywidualnych, zainteresowanie wtórnym obrotem papierami dłużnymi jest ciągle niewielkie. Znajduje odzwierciedlenie w niskiej płynności obrotu. Popularyzacja wiedzy o zaletach lokowania kapitału w dłużne papiery wartościowe jest więc w pełni uzasadniona. Służy temu między innymi niniejsza publikacja.(abstrakt oryginalny)

This article aims to present the debt securities market Catalyst past trends and to assess its development in a variety of structural systems. From the performed considerations that the Catalyst market in less than three years of operation has gained wide acceptance among issuers. The share of the instruments listed in the issue value of all non-Treasury debt exceeds 40 percent. But the part of investors, especially individual investors, interest in secondary trading in debt securities is still small. Is refl ected in a low liquidity market. Popularization of knowledge about the benefits of investing in debt securities is therefore fully justified. This is achieved by including this publication. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CATALYST [2010-2012], "Biuletyn Statystyczny CATALYST" 2010-2012, www.gpwcatalyst.pl.
  2. Chudzyńska N., Krasucki K. [2009], Nowy rynek papierów w dłużnych - propozycja bez ograniczeń, "Przewodnik Inwestora. Almanach polskiego rynku kapitałowego", grudzień, wyd. 27.
  3. Ciechanowska M. [2012], Rynek jeszcze nie wciąż popularny, "Puls Biznesu", nr 76.
  4. Financial Information, www.cbonds.pl [22.03.2013].
  5. Hyży M. [2012], Rynek Catalyst, diagnoza: bieg z niewielkimi przeszkodami, "Biuletyn NewConnect", nr 7.
  6. Rynek CATALYST [2011], Rocznik giełdowy 2011, GPW, Warszawa.
  7. Rynek CATALYST [2012], Rocznik giełdowy 2012, GPW, Warszawa.
  8. Tychmanowicz P. [2011], Imponujący wybór obligacji, "Przewodnik Inwestora. Almanach polskiego rynku kapitałowego", grudzień, wyd. 31.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu