BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Makroekonomiczny wymiar przedsięwzięć finansowanych dotacjami unijnymi w Polsce
The Macroeconomic Dimension of the Projects Financed by EU Grants in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 21-35, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Wskaźniki ekonomiczne
EU funds, Economic indicators
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano przegląd wyników badań projekcyjnych, przeprowadzonych w 2010 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy z ośrodkami naukowymi nad wpływem środków finansowych z UE na polską gospodarkę. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomoc z funduszy europejskich nie jest pomocą doraźną, lecz trwale przyczynia się do poprawy głównych wskaźników, służących do monitorowania stanu polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an overview of projective test results conducted by the Ministry of Regional Development in cooperation with research centers in 2010 on the impact of EU funds on the Polish economy. The analysis shows that the aid from EU funds is not temporary help, but permanently contributie to improvement of key indicators to monitor the condition of Polish economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
  2. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle badań makroekonomicznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
  3. Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym za pomocą modelu Hermin. Raport końcowy, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2010.
  4. Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013, Raport półroczny 2010, MRR, IBnGR, Prevision, Gdańsk-Warszawa 2010.
  5. Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników na poziomie krajowym i regionalnym, Raport półroczny 2010, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu