BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Satysfakcja klienta wewnętrznego jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa
The Internal Client's Satisfactionas a Factor of the Corporate Value Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 623-636, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Satysfakcja klienta, Marketing wewnętrzny, Wartość przedsiębiorstwa
Customer satisfaction, Internal marketing, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Utrzymanie działalności firmy, jej sukcesywny rozwój, a w konsekwencji wzrost wartości jest zgodne z oczekiwaniami szerokiego grona interesariuszy. Literatura przedmiotu wskazuje, że wśród czynników determinujących wzrost wartości przedsiębiorstwa występują również zasoby ludzkie, zaś sami pracownicy należą do grona interesariuszy firmy. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty oraz determinanty zadowolenia z pracy. Wskazano potencjalne korzyści płynące z odczuwania zadowolenia z pracy oraz rolę satysfakcji z pracy w kształtowaniu jakości wykonywanej pracy, jakości życia pracownika i ich wpływu na środowisko społeczne. Wskazano na praktyczne implikacje wiedzy dotyczącej determinant i natury zadowolenia z pracy na dobór narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents chosen aspects of a job satisfaction and its infl uence on the corporate value growth. The external clients' satisfaction depends on internal clients and their job satisfaction, the way they work and the way they understand their role in corporate value growth process. The internal marketing tools help to make employees more aware of their role in building the stakeholders' satisfaction. The author presents various ways of defi ning job satisfaction and its consequences on approach to the research. The factors that determine an attitude towards work (e.g. an employee's personality, a work environment) are also shown. The article presents potential consequences of job satisfaction for employees, corporate and social environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 2. Bańka A., Psychologia pracy, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, GWP, Gdańsk 2000.
 3. Borkowska S., Motywacja i motywowanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Brief A.P., Attitudes in and around organizations, Sage, Thousand Oaks 1998.
 5. Czerskia M., Motywacja, w: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.), Zarządzanie organizacjami, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 6. Dudek B., Wichrowski A., Zastosowanie modelu Wielkiej Piątki w badaniach selekcyjnych do zawodu strażaka, "Przegląd Psychologiczny" 2001, t. 44, nr 4.
 7. Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 8. Gołębiowska G., Kierowanie zespołami pracowniczymi, w: B. Dobrodziej (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 9. Gołębiewska G., Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi, w: Z. Gomółka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 11. Jaros R., Zadowolenie z pracy, w: L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.
 12. Juchnowicz M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 13. Karney J.E., Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004.
 14. Koszałka J., Marketing wewnętrzny, w: J. Perenc (red.), Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 15. Mrzygłód J., Badania satysfakcji pracowników, w: T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 16. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M., Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006.
 17. Piątkowska M., Koszmar każdego szefa, "GazetaPraca.pl" 30.01.2012.
 18. Rudawska E., Znaczenie relacji z klientem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 19. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 20. Steinman H., Schreyoegg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 21. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 22. Zalewska A., Arkusz Opisu Pracy O. Neubergera i M. Allerbeck - adaptacja do warunków polskich, "Studia Psychologiczne" 2001, nr 39 (1).
 23. Zalewska A., Skala Afektu w Pracy - wstępne wynik prac nad adaptacją techniki, "Studia Psychologiczne" 2002, nr 40 (4).
 24. Zalewska A., Dwa światy, Academica, Warszawa 2003.
 25. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P. i Śliwińska M., Inwentarz Osobowości NEO - FFI Costy i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu