BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szumowska Katarzyna
Title
Uwarunkowania kreowania misji w przedsiębiorstwach szarej strefy
Factors Fostering Company's Mission Operating at Shadow Economy
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 91-102, rys., schem., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Misja przedsiębiorstwa, Polityka państwowa, Szara strefa
Enterprise mission, State policy, Grey economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba określenia misji przedsiębiorstwa działającego w szarej strefie. Szara strefa występuje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą występowania. W krajach rozwiniętych, o ugruntowanej gospodarce rynkowej poziom szarej strefy jest relatywnie niski, w porównaniu do państw słabo rozwiniętych gospodarczo. Na podstawie przeprowadzonego wywodu cel artykułu został osiągnięty. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the attempt to create the possible mission of the company operating at shadow economy. The size of the shadow economy varies depending on the development of the country. At market oriented well developed countries the level of shadow economy is relatively small, comparing to the less developed ones. Based upon the investigated the aim of the article was reached. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arutunyan A. (2011); Car Putin. Feudalizm, Korupcja i Bóg w państwie patrymonialnym. Zysk i S-Ka. Poznań.
  2. Buszko A. (2005); Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej. Orgamsz. Warszawa.
  3. Buszko A. (2014); Finanse przestępczości zorganizowanej. TNOiK. Toruń.
  4. European Commission (2004); Undeclared work in an enlarged Union: An analysis of undeclared work. Brussels: Employment & European Social Fund.
  5. Feige L. E. (1990); Defining and Estimating Underground and Informal Economies: the New Institutional Economics Approach. Madison University of Wisconsin - Madison.
  6. Fleming M. H., Roman J., Farrell G. (2000); The Shadow Economy. "Journal of International Affairs" Vol 53, Issue 2.
  7. Khalifa A. S. (2011); Three Es for the Mission Statement: What's Next? "Journal of Strategy and Management" 4 (1).
  8. Schneider F. (2010); The Influence of Public Institutions on the Shadow Economy: An Empirical Investigation for OECD Countries. "Review of Law and Economics" Vol 6 No 3.
  9. Smith P. (1994); Assessing the Size of the Underground Economy: The Canadian Statistical Perspectives. "Canadian Economic Observer" Nr 3.
  10. Szumowska K. (2013); Dylematy Goodwill. "Pieniądze i Więź" Nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu