BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Internacjonalizacja małych przedsiębiorstw - kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia
Internationalization of the Small - Sized Enterprises - Determination of the Internationalization Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 349-354
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju
Small business, Development strategy
Note
summ.
Abstract
Możliwości wzrostu małego przedsiębiorstwa, a także jego umiejętności konkurowania na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdolności do zmian w podsystemach organizacji, względem przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Im wyższe są możliwości jednostki do zmian wewnętrznych, tym większe są szanse dostosowawcze do burzliwego otoczenia i wymogów rynku międzynarodowego. Konieczność pokonywania barier typowych dla małych przedsiębiorstw powoduje, iż najmniejsze podmioty mają utrudnioną drogę umiędzynarodowienia działalności. Zmniejszony dostęp do kapitału (zwłaszcza do szczególnych form finansowania w początkowych fazach działalności), ograniczone możliwości wykorzystania efektów skali, częstość występowania przedsiębiorstw rodzinnych, specyfika zarządzania ("jednoosobowy właścicielmenedżer"), konieczność dostosowania do dynamicznego otoczenia powodują, iż dobór odpowiedniej strategii umiędzynarodowienia działalności stanowi czynnik o priorytetowym znaczeniu na drodze powodzenia procesu internacjonalizacji.Celem artykułu jest wskazanie na kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia działalności małych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Small sized enterprises are acting in more and more difficult, international conditions worldwide. To survive in such conditions and to create by the enterprise the roadmap of the development, the determination of the internationalization strategy is an essential factor. For small - sized enterprises, standing on the face of the globalization challenges, it is not an easy task. The identification of the internationalization's strategy determination of small - sized enterprises has been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W.J. Otta, Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w]: T. Gołębiowski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 54-55.
  2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 147.
  3. A. Bielawska, Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23.
  4. B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2004, s. 65.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu