BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński), Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przyjazny system fiskalny jako czynnik wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Freudnliches Fiskalsystem Als Förderfaktor Der Entwicklung Von Mikro-, Kleinen Und Mittleren Unternehmen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 452-459
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, System podatkowy
Small business, Tax system
Note
Zsfg.
Abstract
Na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają wpływ różne czynniki: obiektywne i subiektywne, ekonomiczne i pozaekonomiczne, a także wewnętrzne i zewnętrzne. Do tych ostatnich należy otoczenie (środowisko) fiskalne. Roli otoczenia fiskalnego dla rozwoju przedsiębiorstw nie sposób przecenić. Od dawna, w gruncie rzeczy od początku powstania ekonomii jako nauki, trwają próby sformułowania zaleceń pod adresem systemu i polityki finansowej. Autorami zasad podatkowych byli głównie A. Smith (równość, pewność, dogodność, taniość) i A. Wagner. Problematyką tą zajmowali się ponadto m.in. D. Ricardo, J.S. Mill, F.Y. Edgeworth, R.A. Musgrave, P.M. Gaudemet, J.M. Buchanan, A. Laffer1. W istocie chodzi o określenie atrybutów racjonalnego systemu finansowego i dobrej polityki fiskalnej. W innym ujęciu mówi się o bardziej lub mniej przyjaznym systemie fiskalnym. Poniższe rozważania stanowią próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: co jest istotą przyjaznego systemu fiskalnego z punktu widzenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Czy stanowi o tym jedynie poziom obciążeń fiskalnych? Inną interesującą kwestią jest analiza zagadnienia, w jakim stopniu system podatkowy i polityka fiskalna są, mogą i powinny być zharmonizowane z cyklem życia przedsiębiorstwa (start up, ekspansja, dojrzałość, stagnacja, upadek/odnowa). (fragment tekstu)

(Zusammenfassung)Die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: objektiven und subjektiven, ökonomischen und außerökonomischen, als auch inneren und äußeren. Zu den letzteren zählt natürlich auch der Fiskalbereich, der von zwei Untersystemen gebildet wird: von dem Steuersystem und von den Quasisteuern. Die Autoren versuchen den Begriff: freundliches Fiskalsystem oder auch in einer engen Fassung "gutes Steuersystem" zu definieren. Sie bemerken auch die folgenden Kriterien: klares Ziel, strategische Betrachtung, Kohärenz, Übersichtlichkeit, positive Einstellung. Somit knüpfen die Autoren an die Steuerregeln, die von A. Smith und A. Wagner formuliert werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse einer Umfrageforschung präsentiert, die sich auf die Beurteilung des polnischen Fiskalsystems von den Mikro-, kleinen und mittleren Unternehmen bezieht.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005, s. 188 i dalsze.
  2. T. Famulska, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, AE Katowice 2007, s. 127.
  3. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, WN PWN, Warszawa 2007, s. 41.
  4. B. Walczaka, Pomiar jakości systemu fiskalnego na przykładzie jakości prawa podatkowego, [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Wyd. KUL , Lublin 2007, s. 73-82
  5. Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro i Małych Przedsiębiorstw, Mikrofirma 2007, A. Bielawska (red.), s. 355-362.
  6. C. Kosikowski, Stabilność prawa podatkowego, [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, A. Pomorskiej (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 22.
  7. F. Grądalski, Teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów fiskalizmu - przykład Polski, [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, W. Pacho(red.), SGH, Warszawa 2005, s. 59-61.
  8. Z. Hockuba, Jak utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego, "Rzeczpospolita" z 23 marca 2007 r., s. B8.
  9. B. Danecka, W. Zając, Raport - Urzędy skarbowe w opinii małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa marzec 2003, s. 1-50, wersja elektroniczna www.mofnet.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu