BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Title
Goals, Tasks, and Functions of Ethics
Cele, zadania i funkcje etyki
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 115-142, bibliogr. 22 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Etyka, Moralność, Historia filozofii
Ethics, Morality, History of philosophy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba określenia definicji, funkcji i zadań etyki w różnych kontekstach mających wpływa na jej postrzeganie. Etyka jest najczęściej definiowana jako normatywna nauka o moralności, ale także jako zestaw teorii etycznych wynikających z różnych koncepcji filozoficznych. Przedmiotem badań etycznych jest moralnie i normatywnie oceniane zachowanie człowieka, pojmowanego jako kompozycja ciała i duszy. W artykule przedstawiono znaczenie pojęć: etyka i moralność, wskazano na różnice oraz podobieństwa, a także sklasyfikowano systemy etyczne. (fragment tekstu)

The aim of the study was the attempt to define ethics and its tasks regarding the multiple and complex contexts which influence the perception of ethics by evoking various meanings and approaches to this concept. Ethics can be defined as the normative science about morality, it can also be regarded as the set of ethical theories deriving from various philosophical concepts. The subject of the ethical studies is the moral and normative evaluation of human behavior perceived as the composition of body and soul. The article describes the meanings of the following terms: ethics and morality, their similarities and differences as well as the classification of the ethical systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bocheński J. (1995); Podręcznik mądrości tego świata, in: Ibidem, Dzieła zebrane, Kraków.
 2. Bocheński J. (1995); De virtute militari, in: Ibidem, Dzieła zebrane, Kraków.
 3. Brandt R. (1996); Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa.
 4. Domański J. (1997); Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa.
 5. Filozofia. Podstawowe pytania, (1995); eds., M. Martens, H. Schnädelbach, Warszawa.
 6. Kant I. (1993); Religia w obrębie samego rozumu, Kraków.
 7. Kmecova J. (2013); Rozvoj v kontexte personalizmu sociálneho učenia Cirkvi, in: Bezpieczeństwo człowieka a religia, Uniwersytet Przyrodniczno-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
 8. Kmecova J. (2013); Personalistický kontext sociálnej náuky Cirkvi v sociálnej práci, in: R. Soltes, P. Dancak, D. Hruska, Disputationes Quodlibetales, Personalistické inšpirácie vo filozofickom a náboženskom diskurze, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a religionistiky, Prešov.
 9. Kopania J. (2002); Etyczny wymiar cielesności, Kraków.
 10. Lazari-Pawłowska I. (1966); O pojęciu moralności, in: "Etyka" 1966, nr 1.
 11. Mis A. (2002); Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa.
 12. Nadler A. (2002); Spinoza, Warszawa, p. 258.
 13. Nagel T. (1997); Pytania ostateczne, Warszawa.
 14. Probucka D. (1999); Utylitaryzm, Częstochowa.
 15. Ossowska M. (1985); Moralność mieszczańska, Wrocław.
 16. Ossowska M. (1985); Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa.
 17. Ossowska M. (1966); Pojęcie moralności, in: "Etyka" 1966, nr 1.
 18. Sady W. (1995); Kryteria racjonalności systemów etycznych, in: Między logiką a etyką. Studia z logiki, ontologii, epistemologii, metodologii, semiotyki i etyki. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, ed. by J. Paśniczka et al., Lublin.
 19. Ślipko T. (2002); Zarys etyki ogólnej, Kraków.
 20. Warburton N. (1999); Filozofia od podstaw, Warszawa.
 21. Wojtyła K. (1967); Etyka a teologia moralna, in: "Znak" nr 159.
 22. Znamierowski Cz. (1964); Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu