BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Siwy-Hudowska Anna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Title
Temperament a ryzyko - efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji
Temperamental Traits and Risk - Interactional Effects as a Segmentation Criterion in Relationship Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 149-156, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Marketing relacji, Ryzyko
Relationship marketing, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu relacji między cechami temperamentalnymi a podejmowaniem decyzji ryzykownych w rodzinie jako kryterium segmentacji predykcyjnej. W procesie segmentacji wykorzystany został mieszany model równań strukturalnych APIM (Actor - Partner Interdependence Model) łączący zalety klasycznych modeli ścieżkowych z analizą klas ukrytych, pozwalających na wyodrębnienie segmentów rynkowych na podstawie charakteru relacji interpersonalnych zachodzących w rodzinie.(abstrakt oryginalny)

The paper considers the usage of the relations between temperamental traits and risky decisions among family members as a predictive segmentation criterion. In the predictive segmentation analysis the APIM (Actor - Partner Interdependence) structural equation mixture model is used. This model combines the advantages of well known structural equation path modeling with latent classes analysis and enables the identification of market segments based on strength of the interpersonal triadic relations among family members.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Studenski: Ryzyko i ryzykowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
  2. J. Strelau: Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań. GWP, Gdańsk 2006.
  3. M. Zuckerman, M. Kuhlman: Personality and Risk-Taking: Common Biosocial Factors. "Journal of Personality" 2000, nr 68, s. 6.
  4. Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. Red. I. Rudawska, M. Soboń. Difin, Warszawa 2009.
  5. A. Sagan, M. Kowalska-Musiał: Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym - Bayesowskie podejście w modelowaniu strukturalnym. W: Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów. Red. B. Czerwiński. Gdańsk 2008, s. 197-207.
  6. R. Studenski: Wieloczynnikowa Skala Zachowań Ryzykownych (WSZR). Podręcznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
  7. B. Zawadzki, J. Strelau: Formalna Charakterystyka Zachowania-Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu