BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Społeczne zaangażowanie biznesu w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem
Corporate Social Involvement in Shaping the Partnership Relations with the Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 201-210, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, Relacje partnerskie, Relacje organizacja-otoczenie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate community involvement, Partner relationships, Organization-environment relations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie roli zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem. Przedstawiono w nim zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Podjęto problematykę związaną ze spójnością celów społecznych i ekonomicznych, wskazując na korzyści związane z prowadzeniem działań prospołecznych przedsiębiorstw w kontekście ich konkurencyjności. Omówione zostały obszary i możliwości społecznego zaangażowania przedsiębiorstw oraz ich wpływu na efektywność kształtowania partnerskich relacji z otoczeniem. Podsumowaniem rozważań jest próba oceny znaczenia społecznego zaangażowania biznesu dokonana w oparciu o wyniki badań międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is defining the role of corporate social involvement in shaping the partnership relations with the environment. The paper presents outlines of Corporate Social Responsibility and Corporate Community Involvement conceptions. The author takes up the issues associated with the cohesion of economic and social purposes, showing the benefits of social activities of firms in the context of their competitiveness. The paper gives descriptions of the areas and possibilities of corporate social involvement and discusses the influence on the effectiveness of shaping partnership relations with stakeholders. Summary of the considerations is an attempt to assess the importance of corporate social involvement made on the basis of the results of international research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
  2. W. Budzyński: Wizerunek firmy. Poltext, Warszawa 2002.
  3. S. Adkins: Cause Related Marketing: Who Cares Wins. Butterworth-Heinemann 1999.
  4. M.E. Porter, M.R. Kramer Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska" 2003, nr 9, s. 83-96.
  5. M. Regester, J. Larkin: Risk Issues and Crisis Management (PR in Practice). Kogan Page, London 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu