BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Title
Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach - ujęcie porównawcze
Empirical Evaluation of Micro and Small Enterprises Financial Liquidity - Comparative Depiction
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 603-610, rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa, Analiza porównawcza
Small business, Financial liquidity, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest szczególnie istotna z punktu widzenia ciągłości jego działalności rynkowej. Oznacza bowiem potencjalne możliwości podmiotu do realizacji zobowiązań bieżących wobec: kontrahentów, instytucji kredytowych, pracowników, ubezpieczeń społecznych, budżetu. Jej utrata przyczynia się bezpośrednio do upadłości przedsiębiorstwa. Zarządzanie płynnością finansową wiąże się z podejmowaniem decyzji w zakresie zakupu materiałów i surowców, ze sprzedażą towarów i wyrobów gotowych, polityką kredytowania odbiorców oraz decyzjami podejmowanymi w zakresie finansowania krótkoterminowego. Wynika z przyjętych strategii w zakresie inwestowania w aktywa bieżące oraz ich finansowania. (fragment tekstu)

The paper concentrates on the problems of micro and small enterprises financial liquidity management. The author presents the empirical investigation of liquidity ratio shaping of these entities comparing to medium and big enterprises. She included the analyzed data of 10208 companies from Poland in years 2002-2006. The paper consists of four parts. In the first one the author presents the main thesis of research. Next, she presents the rules of liquidity ratio calculation and its interpretation. In the third part, she characterizes mentioned enterprises. In the last part, the connection between size of the companies and average liquidity ratio are analyzed and evaluated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Koza, Zastosowanie wskaźników do oceny płynności finansowej mikro i małych firm w świetle zmiany ustawy o rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Szczecin 2007, s. 274.
  2. D. Zawadzka, Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Szczecin 2007, s. 371-377
  3. D. Zawadzka, Struktura finansowania majątku mikro i małych przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Numer Specjalny, maj 2008, s. 100-104.
  4. M. Brojakowska: Możliwości finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Numer Specjalny, maj 2007, s. 22.
  5. G Gołębiewski, Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania a ich dostępność, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 107-111.
  6. B. Mikołajczyk: Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 72 i n.
  7. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1999, s. 59.
  8. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 265-267.
  9. K. Prędkiewicz, Płynność finansowa przedsiębiorstw z sektora MSP - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Szczecin 2007, s. 297.
  10. G. Michalski, Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 10, Szczecin 2007, s. 283.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu