BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Title
Ryzyko inwestowania w akcje małych spółek w okresie dekoniunktury
Small Companies Investment Risk During the Economic Slowdown
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 622-629, wykr., tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Postrzeganie ryzyka, Ryzyko, Inwestycje, Akcje
Risk perception, Risk, Investment, Shares
Note
summ.
Abstract
W okresie słabnącej koniunktury gospodarczej funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego jest utrudnione i narażone na dodatkowe czynniki ryzyka, niezależnie od jego wielkości, specyfiki produktów czy rynku, na którym działa. Jest już pewne, że globalny kryzys finansowy, z jakim mamy do czynienia obecnie wywrze swój ślad także na polskiej gospodarce i polskich przedsiębiorstwach, nie jesteśmy jedynie pewni skali, w której jego negatywne skutki będą dostrzegane1. Niemniej jednak, spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza jeśli przerodzi się w recesję może być obserwowane w rosnącej liczbie podmiotów gospodarczych stawianych w stan upadłości. Dodatkowo, okresy spowolnienia znajdują przełożenie na zachowanie rynku giełdowego, rosnące ryzyko utraty wartości inwestycji i zmienności stóp zwrotu. Powstaje zatem pytanie, na ile małe i średnie przedsiębiorstwa są pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego lepsze lub gorsze w stosunku do dużych spółek notowanych na rynku giełdowym. W artykule prowadzone są rozważania, dotyczące uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem sektora przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, konsekwencji związanych z utrudnieniami w pozyskaniu kapitału oraz pomiarem ryzyka inwestycyjnego dla spółek publicznych. Przedstawione zostały wyliczenia dwóch miar ryzyka dla indeksów wyliczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla małych, średnich i dużych spółek, w celu sprawdzenia, w jaki sposób okres bessy wpływa na wzrost ryzyka zmienności dochodowości inwestycji w akcje spółek w zależności od ich wielkości. (fragment tekstu)

Recession in economy is not only considered as a period of increasing probability of bankruptcy. Among the others, it also means an increasing competition for lowering amount of capital available, higher operational risk and lower stock market prices. The last one is the reason for decrease in IPO processes hence the price offered by potential investors does not meet the company expectations and vice versa. Widening spread between both sides of IPO process prices decreases the level of the investment within the whole economy. Moreover it usually provides the higher volatility in the stock market. The article presents two measures for the stock market risk that from a different perspective show possible difference in risk perception during the periods of contraction. Small, middle and big Warsaw Stock Market companies indices are compared within the measures of standard deviations and semi-standard deviation as downside risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Zarębski, "Efekt motyla" w światowej gospodarce - czy polskie MŚP ucierpią wskutek kryzysu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych?, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2008, A. Bielawska (red), "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 16, Zeszyty Naukowe nr 492, Uniwersytet Szczeciński 2008, s. 444-445.
  2. D. Zawadzka, Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych małych i średnich przedsiębiorstw - w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, B. Kłosowska (red), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 378-379.
  3. T. Peplak, Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?, "Gazeta MSP", nr 1/2009, s. 10-17.
  4. J. Ropęga, Wybrane sposoby pokonywania barier rozwoju firm sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2008, A. Bielawska (red), "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 16, Zeszyty Naukowe nr 492, Uniwersytet Szczeciński 2008, s. 322-323.
  5. P. Swisher, G.W. Kasten, Post-Modern Portfolio Theory, "FPA Journal", September 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu