BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolemba Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Title
Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw
The Importance of the Relations With the Environment for Micro, Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 630-637
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Relacje organizacja-otoczenie
Small business, Organization-environment relations
Note
summ.
Abstract
W Polsce mikro i średnie przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% wszystkich przedsiębiorstw, tak więc ten wynik (tworząc prawie połowę PKB i zatrudniają blisko 70% pracujących) stanowi tak naprawdę możliwość zmniejszenia bezrobocia, zwiększenie eksportu i daje ogromne możliwości konkurowania na obszarze Unii Europejskiej, a patrząc globalnie - także na rynkach światowych1. Podejście do znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatniego wieku zmieniało się radykalnie. Do początku lat 70. XX wieku uważano, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie odgrywały większej roli. Ponadto istniało przekonanie, że będą one coraz słabiej oddziaływały na gospodarkę. Taki pogląd zmienił się wraz z ich dynamicznym rozwojem. Dostrzeżono, że przedsiębiorstwa te charakteryzują się elastycznością i stosunkowo łatwo oraz szybko dostosowują się do zmieniających się warunków otoczenia. W znacznej mierze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, miało wpływ wyhamowanie roli państwa w gospodarce. Został zniesiony monopol własności państwowej, likwidując tym samym uprzywilejowaną pozycję dużych firm (postsocjalistycznych). Czynnikiem, który miał wpływ na rozwój tych przedsiębiorstw, był także niezaspokojony popyt wewnętrzny, a także nieliczna liczba tych przedsiębiorstw, a co za tym idzie stosunkowo mała konkurencja. (fragment tekstu)

The article deals with the topic of the company's cooperation with its environment. As a result of this cooperation the company's offer should be constantly modernized and match the client's sophisticated needs, because what is innovative today, it is obsolete tomorrow. In other words, long-term relations with the environment serve the company to spot the moment when it starts lagging behind and in consequence, to adjust to changes. Relations are therefore essential for company's innovativeness. The article presents the classification of relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Matejuk, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie aglomeracji łódzkiej), [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Piecha, M. Kulikowski (red), IW, Warszawa 2003.
 2. M. Dąbrowski, Reforma, rynek, samorząd, PWE, Warszawa 1990.
 3. A. Kolemba, Relacje biznesowe małych I średnich przedsiębiorstw, [w:] Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, E. Michalski, S. Piocha (red), PTE, Koszalin 2008.
 4. N. Witulska, Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, [w:] Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, K. Piecha, G. Szczodrowski (red.), IW, Warszawa 2003.
 5. J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 6. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 7. Managing Business Relationships, D. Ford, L. Gadde, H. Hakansson, I. Snehot (red), Wiley & Sons, England 2003.
 8. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, M. Strużycki (red), Difin, Warszawa 2002.
 9. R.R. Nelson, S.G Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982
 10. G.M. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991
 11. P. Romer, Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, nr 98, vol. 5, i in.
 12. P. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 13. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, OE, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu