BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Teresa (Politechnika Poznańska)
Title
Filozofia ratingu a wielkość przedsiębiorstwa
Rating Philosophy and Size of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 646-653, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Keyword
Rating, Przedsiębiorstwo
Rating, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Punktem wyjścia w rozważaniach nad zagadnieniem credit rating jest wyczerpująca definicja wiarygodności kredytowej, która "przejawia się w gotowości kredytodawcy do udzielenia kredytu. Następuje to tylko w tym wypadku, gdy potencjalny kredytodawca zakłada, że przekazane środki finansowe zostaną terminowo spłacone wraz z uzgodnionymi odsetkami. (...) Przesłanką spłaty kredytu jest nadwyżka finansowa kredytobiorcy. Powstaje ona wówczas, gdy przychody przedsiębiorstwa przekraczają jego wydatki"1. W związku z tym, G.H. Moore zwraca uwagę, że obniżanie przez kredytodawcę wymagań kredytowych prowadzić może do zwiększenia ryzyka kredytowania przedsiębiorstwa, co może przyczynić się do obniżenia jakości udzielonego kredytu, co w skrajnym wypadku może skutkować częściową lub całkowitą utratą udzielonego kredytu. Na gruncie polskiej literatury przedmiotu na szczególną uwagę zasługuję ujęcie E. Czerwińskiej, w myśl której wiarygodność oznacza łączną ocenę jakości wypełnienia przez nie jego obowiązków finansowych i zabezpieczenia, jakie przyszłej spłacie długów daje jego majątek, dochodowość i przewidywane - z uwzględnieniem ryzyka - jego przyszłe dochody". (fragment tekstu)

The aim of the paper is rating philosophy problem in the small, medium and big enterprises. This philosophy should be a starting point for building internal rating model in financial institution and banks and their strategy in kredit risk estimation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K.F. Hagenmüller, Kreditwüdrigkeiprüfung, [w:] Handwőrtetbuch der Finanzwirtschaft, H.E. Büschgen (red), Stuttgart 1976, s. 1224.
  2. H.G. Moore, Application of Business Cycle Research, Report on Selected Bureau Projects, Part 2, National Bureau Of Economic Research 1963, nr 43, May.
  3. Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, E Czerwińska (red), AE Poznań 1994, s. 7.
  4. J. Andreas, Gründungsfinanzierung, [w:] Finanzierung im Unternehnenslebenszyklus,W. Portisch (red), s. 103.
  5. F. Rikkers, A.E. Thibault, The optimal rating philosphy for the rating of SMEs, Vlerick Leuven Gent Management School Working Paper Series, 2007-10.
  6. Ch.W. Colomiris, R.G. Habbard, Firm Heterogenity, Internal Finance amd "Credit Rationing", The Ecnomic Journal 1990, Vol. 100.
  7. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWN 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu