BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi i konsumentami
Partnership Relations of Trade Enterprises with Business Clients and Consumers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 258-265, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Relacje partnerskie, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Relacje dostawca-odbiorca, Przedsiębiorstwo handlowe
Partner relationships, Enterprise-customer relationship, Supplier-recipient relations, Commercial enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W otoczeniu przedsiębiorstw handlowych jest wiele czynników, skłaniających firmy do kształtowania partnerskich relacji z klientami. W artykule skoncentrowano uwagę na działaniach sieci handlowych funkcjonujących na rynku FMCG. Na podstawie wyników badań zrealizowanych przez pracowników IBRKK oraz w innych ośrodkach naukowych, przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w relacjach sieci z dostawcami i konsumentami, a także pomiędzy firmami tworzącymi sieć handlową. Wskazano na rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności oraz etyki w biznesie dla relacji przedsiębiorstwa z klientami. Dokonano także oceny zachodzących zmian.(abstrakt oryginalny)

In the environment of trade enterprises, there are many factors inducing companies to shape their partner-like relationships with clients. In the paper the author focuses her attention on activities carried out by trade chains functioning in the FMCG market. Based on results of surveys carried out by the IBRKK researchers as well as at other scientific centres, the author presents developments occurring in chains' relationships with their suppliers and consumers as well as between companies forming a trade chain. An ever-growing importance of the social responsibility and ethics in business for enterprise's relationships with customers is indicated. The evaluation of the occurring changes is also made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Gasparski: Wykłady z etyki biznesu, nowa edycja. Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  2. M. Sławińska: Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  3. Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogoziński. Difin, Warszawa 2006.
  4. Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych. Red. U. Kłosiewicz-Górecka. PWE, Warszawa 2007.
  5. M. Thomas: Przyszłość marketingu. "Marketing i Rynek" 1994, nr 5, s. 24.
  6. Z. Spyra: Kreowanie relacji z dostawcami w koncepcji odpowiedzialnego marketingu a praktyka działania międzynarodowych sieci handlowych: W: Współczesny marketing. Strategie: Red: G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008, s. 540- 546.
  7. J. Światowiec-Szczepańska: Marketing w sieciowych modelach biznesu. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. Red. R. Niestrój. PWE, Warszawa 2009, s. 373-379.
  8. T. Jezierski: Handel w kryzysie. "Fresh&Cool Market" 2009, nr 5, s. 36.
  9. E.L. Daugherty: Public Relations and Social Responsibility. W: R.L. Heath: Handbook of Public Relations. Sage Publications, Thousand Oaks, London 2001, s. 393.
  10. D. Maison: Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie. http://www.fob.org.pl/cms_a/ upload/file/Raporty/raport_2004.pdf (10.06.2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu