BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barańska-Fischer Mirella (Politechnika Łódzka), Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka)
Title
Innowacje produktowe jako pochodna kształtowania układów partnerskich organizacji
Product Innovations as a Consequence of Building Partnership Relations of an Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 321-328, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Innowacje w organizacji, Procesy biznesowe, Relacje organizacja-otoczenie, Relacje partnerskie
Innovations in organization, Business processes, Organization-environment relations, Partner relationships
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się wokół problematyki związanej z zagadnieniami innowacyjności i partnerstwa uczestników rynku w realizacji inicjatyw oraz przedsięwzięć biznesowych. Autorzy stawiają tezę, że współczesne organizacje gospodarcze, aby uzyskiwać korzyści z kreowania i implementacji innowacji produktowych, muszą być nastawione na kształtowanie układów partnerskich (sieciowych) w ujęciu strategicznym. Chcąc sprostać globalnej konkurencji, menedżerowie powinni uświadamiać sobie fakt, że jeśli nie potrafią tworzyć innowacji - zginą, zostaną wyeliminowani z trudnej, a zarazem jakże pasjonującej rynkowej gry.(abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on issues connected with innovation and partnership of market players in the realization of initiatives and business undertakings. The authors' thesis is that contemporary economic organizations in order to gain profits from creating and implementation of product innovations have to be oriented on creating partnership relations (network). In order face global competition managers should be aware of the fact that unless they are able to create the innovation, they will be eliminated from tough yet fascinating market game.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Z. Kędzior, K. Karcz: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1999.
  2. J. Baruk: Zarzadzanie wiedzą i innowacjami. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
  3. C.J. Dipak, S. Macsinee, Ph. Kotler: Marketing nie stoi w miejscu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
  4. J. Rokita: Zarządzanie strategiczne - tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. E. Aronson, G. Wieczorkowska: Kontrola naszych myśli i uczuć. Wydawnictwo Santorski, Warszawa 2001.
  6. Ph. Kotler, F. de Bes: Marketing lateralny. PWE, Warszawa 2004.
  7. A.H. Jasiński: Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
  8. A. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami poprzez innowacje w regionie. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk. Monografia Konferencyjna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 101.
  9. Z. Olesiński: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 156-157.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu