BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Współpraca samorządów lokalnych i uczestników lokalnego rynku w budowaniu oferty turystycznej regionu
Cooperation between Local Governments and Participants of Local Market in Creating Tourist Offer of a Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 511-519, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Współpraca regionalna, Rynek turystyczny, Samorząd gospodarczy w turystyce, Oferta turystyczna, Region
Regional cooperation, Tourism market, Economic self-government in tourism, Touring offer, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Atrakcyjną ofertę turystyczną regionu buduje niewątpliwie wielu różnych twórców. W działania kreujące turystyczny megaprodukt powinny być, dla ich skuteczności, zaangażowane wszystkie grupy interesów występujące na lokalnym rynku. Jednak powodzenie takich przedsięwzięć zależy również od rodzaju powiązań z sąsiednimi obszarami i umiejętności wykorzystania posiadanych przez nie atutów w budowaniu własnej, komplementarnej oferty. Powiązania takie mogą być rozpatrywane na poziomie lokalnym jak również szerzej - międzyregionalnym, a nawet międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)

An attractive tourist offer of a region is composed is composed by many various attributes made by many various authors. All groups of interest that appear on the local market should be involved in order to ensure the efficiency of the actions creating tourism megaproduct. However, the success of those depends also on the character of connections with neighboring areas and on skills of availing their advantages to build own complementary offer. These connections could be analyzed on local level, but also on interregional and even international level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005.
  3. A. Szromnik: Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach. "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 1-2, s.67.
  4. J. Gogolewska: Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 182.
  5. A. Szromnik: Marketing terytorialny, Miasto i region na rynku. Oficyna Wolter Kluwers Business, Kraków 2007.
  6. Metody stymulowania rozwoju gospodarki w ujęciu przestrzennym. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  7. Marketing terytorialny - strategiczne wyzwanie dla miast i regionów. Red. T. Romański. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
  8. M. Florek: Możliwości zastosowania narzędzi marketingu w gminie. W: Obszary i możliwości wykorzystania marketingu. Red. H. Szulce. Zeszyty Naukowe nr 34, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 164.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu