BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego
Cooperation in Creating Tourist Area Image
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 528-545, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Keyword
Region turystyczny, Samorząd terytorialny
Tourist region, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na władzach samorządowych i tworzonych przez nie strukturach spoczywa przede wszystkim zadanie tworzenia warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w turystyce, jak również organizowania i wspierania działalności promocyjnej oraz informacyjnej na rynku turystycznym, o ile działania związane z kreowaniem produktu stanowią domenę przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Połączenie działań tych podmiotów oparte głównie na zasadzie komplementarności - w mniejszym stopniu substytucyjności - wzmacnia szanse rynkowe zorganizowania sieciowego produktu turystycznego i stanowi warunek spójności wizerunku danego obszaru. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, korzyści i warunków współpracy w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego.(abstrakt oryginalny)

Local authorities and structures they establish have the major task of creating conditions for the development of local entrepreneurship in tourism, as well as organizing and also supporting promotional and information activities at the tourist market, while actions focused on creating a product are the domain of enterprises and tourist organizations. Combining activities of these entities based mainly on the principle of complementing each other - to a lesser extend on substitution - strengthens market opportunities for a tourism product network organization and constitutes the condition for creating a cohesive image of a given area. The objective of the paper is to present the core notion, advantages and cooperation conditions in creating the image of a tourist area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992.
  2. M. Januszewska, E. Nawrocka: Klaster turystyczny przejawem przedsiębiorczości lokalnej. W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne. Red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków, 2008, s. 275-284.
  3. Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Janusze. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  4. P. Zmyślony: Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów turystycznych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Red. A Rapacz. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 171.
  5. K. Doroszewicz: Czy można manipulować innymi, nie zmieniając siebie? "Marketing i Rynek" 2005, nr 6, s. 2-5.
  6. J. Światowiec: Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych. "Marketing i Rynek" 2006, nr 2, s. 8-14.
  7. M. Furmankiewicz: Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne" 2006 nr 2, s. 117-136.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu