BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łach Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007
The Influence of Interest Rates on the Financial Structure of Polish Companies in the Years 1997-2007
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Stopa procentowa, Struktura finansowa, Przedsiębiorstwo
Interest rate, Financial structure, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Stopy procentowe oddziałują na decyzje finansowe podmiotów gospodarczych. Ich bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw, a więc i stabilność gospodarki sprawiają, że należą do najuważniej obserwowanych zmiennych. W całym okresie transformacji polskiej gospodarki dyskusja o odpowiednim poziomie stóp procentowych, należała i nadal należy do jednych z najczęściej podejmowanych tematów. Najczęściej spotkać można było opinię, że poziom stóp procentowych był za wysoki, co przekładało się na ograniczenie wzrostu gospodarczego przez wysoki koszt kredytu, wpływający na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W konsekwencji przedsiębiorstwa miały ograniczać swój rozwój przez odkładanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań kredytowych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu stóp procentowych na strukturę finansowania polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2007. Zawarte w pracy dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw zaczerpnięto z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pt. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 1997-2007. Dane zaprezentowano według sekcji i wybranych działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004). Informacje o stopach procentowych pochodzą natomiast ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego - statystyki stóp procentowych (www.nbp.pl). (fragment tekstu)

The aim of this article is to identify the influence of interest rates on the degree of the companies' use of credits and loans. It was observed that in the examined period of time the degree of liabilities and the participation of credits and loans were decreasing. Taking into consideration the fact that in this period the interest rate on the credits was decreasing dynamically, such tendency may be considered irrational and unfounded. This gives grounds to make the motion that it was not the interest rates' amount that was significant while making decisions about raising loans, but the perspectives connected with the state of the economy, the business cycle and the financial situation of the companies. In the light of the above mentioned deliberation it cannot be maintained that the interest rates were insignificant while making decisions about raising loans and credits. However, the fact that the interest rates' amount was not the only factor in this aspect has to be taken into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Meyers S.C: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. II, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
  2. Dresler Z.: Kryteria oceny poziomu stopy procentowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 683, Kraków 2006.
  3. Dresler Z.: Mikroekonomiczna funkcja stopy procentowej. [W:] Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006.
  4. Kuk M.: O 20 mld zł więcej inwestycji niż rok temu. "Gazeta Prawna" nr 51, 12.03.2008.
  5. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I-IV kwartał 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  6. Środki trwałe w gospodarce narodowej za lata 2004, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
  7. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
  8. www.nbp.pl.
  9. www.wikipedia.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu