BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Problemy dotyczące możliwości ujawniania wartości niematerialnych w sprawozdawczości finansowej - przykład firm sektora farmaceutycznego
Problems Concerning Possibilities to Disclose Intangible Assets in Financial Reporting - Example of Pharmaceutical Industry Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 289-296, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdawczość finansowa
Financial reporting
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące we wnętrzu przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu, będące wynikiem szybkiego postępu technologicznego, informatycznego oraz procesów globalizacji sprawiają, iż rośnie znaczenie decyzyjne generowanych przez nie informacji. Podstawowym źródłem takich informacji, mimo różnych form ich przekazu, jest niewątpliwie sprawozdanie finansowe wygenerowane w systemie rachunkowości, jako jego produkt finalny. Wyraża ono raportowanie określonych aspektów działalności gospodarczej danego podmiotu, stanowiąc podstawę pomiaru i oceny ich potencjału wewnętrznego oraz wyników działalności. (fragment tekstu)

Financial reporting of companies allows to generate information on components constituting future values to limited extent. Financial reporting is not able to express intangible assets in the appropriate manner in relation to their real value or present them in a concise and clear form. As a result, pharmaceutical companies acquiring intangible assets (e.g. patents on producing drugs) in outside transactions present "fuller" picture of assets as well as show better short-term profits than companies creating such resources on their own. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R.: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  2. Liang P.J.: Recognition: An information Content Perspective. "Accounting Horizons" 2001, Vol. 15, nr 3.
  3. Michalczuk G.: Bilansowe ujęcie kosztów prac rozwojowych jako wewnętrznie wytworzonego składnika wartości niematerialnych. [W:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 464. Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Szczecin 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007. T. I. SKwP, IASB, Warszawa- Londyn 2007.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przemysł farmaceutyczny - problemy i proponowane rozwiązania. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com).
  6. Podszywałow A..: Wartości niematerialne i prawne. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006.
  7. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce. Red. G.K. Świderska, W. Więcław. Difin, Warszawa 2006.
  8. Turyna J.: Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. "Problemy Rachunkowości" 2005,nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu