BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Karolina (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Competitiveness of Chief Producers of Plant Raw Materials in Intra-EU Trade
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25), z. 3, s. 69-78, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Surowce roślinne, Produkcja roślinna, Handel wewnętrzny, Konkurencyjność
Raw plant materials, Crop production, Domestic trade, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The aim of the paper was to assess the competitive position of the most important producers of plant raw materials in the intra-EU trade in 2004 and 2008. The analysis covered such product groups as cereals, oil seeds, fruit and vegetable. The competitiveness was assessed with the use of a selected set of quantitative measures of international competitive position. Moreover, the shares of the studied countries in the EU trade were assessed as well as the relative intensity of plant raw materials export from each country. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2005. [2006]. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg.
 2. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2009. [2010]. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg.
 3. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2009 roku. [2010]. FAMMU/FAPA, Warsaw.
 4. Cieślik A. [2000]: Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 5. ComExt-Eurostat. [2010]. [Available at:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/. [Accessed: 02.06.2010].
 6. Eurostat. [2010]. [Available at:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database. [Accessed: 02.06.2010].
 7. Frohberg K., Hartmann M. [1997]: Comparing Measures of Competitiveness. Discussion Paper no. 2, IAMO, Halle.
 8. Jagiełło M. [2003]: Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Studia i materiały no. 80, IKCHZ, Warsaw.
 9. Lubiński M., Michalski T., Misala J. [1995]: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Raporty - Studia nad konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 10. Pawlak K. [2009]: Zdolność konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1(320).
 11. Pawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. [2010]: Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej no. 3(322).
 12. Pawlak K., Poczta W. [2008]: Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 13. Rowiński J. [2009]: Wpływ integracji z Unią Europejską na handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [W:] Stan gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 6 (synteza). R. Urban (red.). Raport PW no. 145, IERiGŻ-PIB, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu