BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka)
Title
Specyfika komunikacji marketingowej w organizacjach sieciowych
The Specificity of Marketing Communication in Network Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 69-77, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Organizacje sieciowe, Komunikowanie
Network organisations, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono specyficzne cechy komunikacji marketingowej w organizacjach sieciowych, rozumianych jako związki autonomicznych firm realizujących wspólne cele. Badania przeprowadzone w 50 organizacjach pokazały, że sprawny system komunikacji marketingowej jest ważnym czynnikiem sukcesu w działalności struktur sieciowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents special attributes of marketing communication in network organizations, understood as connections of autonomic entities aiming at relation of common goals. The research conducted in 50 organizations proved that efficient system of marketing communication is a dominant factor for success in network structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s 21 i dalsze.
 2. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999, s. 270-271.
 3. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004, s. 88 i dalsze.
 4. Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006, s. 31-31.
 5. M. Kowalska: Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 27.
 6. P. Dwojacki, B. Nagalski: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 7. Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 283, Z. Malara: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 114-117.
 8. K. Łobos: Organizacja sieciowa. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Red. K. Perechuda. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 97.
 9. J. Curran, R. Jarvis, R. Blackburn, S. Black: Networks and Small Firms: Construct, Methodological Strategies and Some Findings. "International Small Business Journal" 1993, nr 11.
 10. M. Castells: Społeczeństwo w sieci. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 195.
 11. D. Maillat: SMEs Innovation and Territorial Development. 1990. Za: J. Chmiel: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997, s. 139-141.
 12. J. Child, D. Faulkner: Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 1998; J. Cygler: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. [W:] Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002, s. 151-155.
 13. A.K. Koźmiński: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa1999, s. 129 i następne.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu