BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Karol (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Znaczenie dystrybucji w zintegrowanej komunikacji rynkowej na rynku żywności
Distribution Importance in the Integrated Market Communications on Food Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 156-163, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Dystrybucja produktu, Rynek, Komunikowanie, Żywność
Product distribution, Market, Communication, Food
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę miejsca i znaczenia dystrybucji w koncepcji zintegrowanej komunikacji rynkowej, przeprowadzoną w oparciu o analizę doświadczeń przedsiębiorstw sektora żywnościowego oraz rozwoju tego rynku. Wymagało to analizy pojęć takich, jak dystrybucja i komunikacja rynkowa w ich wzajemnych relacjach oraz procesu przekazywania komunikatów rynkowych. Przyjęty zakres wymagał wskazania zasadniczych cech tych zjawisk oraz pozwolił scharakteryzować dystrybucję w procesach komunikacji rynkowej, na tle oceny oddziaływania pozostałych instrumentów marketingu. Zidentyfikowano istotną rolę i nadal duże znaczenie procesu dystrybucji w koncepcji komunikacji rynkowej w nowych warunkach rynku żywnościowego, z uwagi na specyfikę produktów żywnościowych oraz nowe potrzeby konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The aim the paper is presenting the place and importance of distribution in the concept of the integrated market communication, conducted basing on analysis of enterprises experience from the food sector and the development of this market. It required analysis of such aspects as: distribution and market communication in their mutual relations and process of market communication. The adopted scope required pointing out principal features of these phenomena and processes and it led to characterizing the distribution in the processes of market communication relating to the assessment of the influence of other instruments of the marketing. The important role and still big importance of food distribution process in the concept of market communication in new conditions of food market are identified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H. Meffert: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Gabler Verlag Wiesbaden, 1986, s. 446.
 2. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner&ska, Warszawa 2005, s. 546.
 3. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001, s. 503-504.
 4. S. Mynarski: Marketing jako system komunikacji. [W:] Handel i marketing. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992, s. 115-122.
 5. B. Dobek-Ostrowska: Podstawy komunikowania społecznego. Wyd. Astrum, Wrocław 2002, s. 13.
 6. J.W. Wiktor:Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2003, s. 49-52.
 7. G. Karasiewicz: W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. W: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001, s. 124.
 8. H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska: Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 49-56.
 9. B. Pilarczyk: Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. [W:] Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 17.
 10. M. Molęda-Zdziech: Socjologiczna problematyka komunikowania masowego. [W:] Media, komunikacja, biznes elektroniczny. Red. B. Jung. Difin, Warszawa 2001, s. 16-39.
 11. A. Potocki: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 10.
 12. K.W. Studnicki-Gizbert: Jak funkcjonuje rynek. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s.16.
 13. R. Levine, Ch. Locke, D. Searls, D. Weinberger: Manifest www.cluetrain.com. Koniec ery tradycyjnego biznesu, WIG-Press, Warszawa 2000.
 14. U. Kłosiewicz-Górecka: Konkurencja i konkurencyjność i w sektorze handlu w Polsce. [W:] Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 161.
 15. K. Krajewski: Efektywna Obsługa Klienta (ECR) jako koncepcja generująca zapotrzebowanie na wiedzę i innowacje w przedsiębiorstwach handlowych i przetwórczych. [W:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Red. H. Kruk, K. Skrzeszewska. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, s. 179-183.
 16. D. Kempny: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001.
 17. R. Lauterborn: New Marketing Litany. "Advertising Age" 1990, nr 10, s. 26.
 18. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 19. R. Nowacki: Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Instytutu Wewnętrznego Rynku i Konsumpcji, Warszawa 2004, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu