BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rab-Przybyłowicz Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Sibilska Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Istota komunikacji międzyludzkiej w sektorze usług medycznych
The Essence of Interpersonal Communication in the Sector of Medical Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 178-186
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Usługi medyczne, Komunikowanie
Medical services, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Etyczny charakter świadczenia usług zdrowotnych sprawia, że bezpośrednie kontakty medycznych grup zawodowych z pacjentem i jego rodziną wiążą się z koniecznością posiadania oraz ciągłego doskonalenia odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. Satysfakcjonująca komunikacja interpersonalna prowadzi do wytworzenia i umacniania zaufania między pacjentem, leczącym go lekarzem i pozostałym personelem medycznym. Prawidłowe komunikowanie się jest bardzo ważne w rozbudzaniu nadziei i zainteresowania pacjenta możliwościami uczestniczenia w leczeniu, pokonywaniu bezradności, pobudzaniu do aktywności czy przejmowaniu odpowiedzialności za własne zdrowie. Celem opracowania jest pokazanie istoty, znaczenia i specyfiki komunikacji międzyludzkiej w sektorze usług medycznych w przypadku obsługi nie tylko polskich, ale i zagranicznych pacjentów. (abstrakt oryginalny)

The ethic character of providing services in the scope of health care causes the phenomenon that direct contact of medical groups with patients and their families are connected with the necessity of elaborating and constant mastering appropriate communication abilities. A satisfying interpersonal communication leads to creation and strengthening of confidence between patient, doctor treating him and other medical staff. Correct communicating is really important in inciting patient's hope and interest in the possibilities of participating in treatment, overcoming helplessness, stimulating activity or taking over the responsibility for own health. The aim of the paper is to show the essence, meaning and specifics of interpersonal communication in the sector of medical services in case of servicing both Polish and foreign patients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 13-14.
 2. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 554.
 3. B. Rozwadowska: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2002, s. 120.
 4. Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 109.
 5. . Rudawska: Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 138.
 6. C. Sikorski: Zachowania ludzi w organizacji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 196.
 7. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. Red. J. Łańcucki. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 35- 36.
 8. F. Wiśniewski: Pojęcie i podział usług. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny" 1965, nr 2, s. 4.
 9. K. Rogoziński: Usługi rynkowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 14.
 10. B. Nowotarska-Romaniak: Marketing usług zdrowotnych. Koncepcja i stosowanie. Wyd. Wolters Kulwer, Kraków 2008, s. 128.
 11. J. Hołub: Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 6, s. 36.
 12. Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 417-418.
 13. Turystyka. Red. W. Kurek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 289.
 14. G. Hofstede, G.J. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2007, s. 345.
 15. R. Winiarski, J. Zdebski: Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 81.
 16. J. Mikułowski-Pomorski: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Wyd. Universitas. Kraków 2006, s. 293.
 17. P. Doyle: Marketing wartości. Wyd. Felberg SJA. Warszawa 2003, s. 370-410.
 18. K. Krot: Jakość i marketing usług medycznych. Wyd. Wolters Kluwer Business Warszawa 2008, s. 106.
 19. D. Hancock: The complete medical tourist. John Blake London 2006 s. VIII-IX.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu