BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowoczesna sprzedaż usług hotelarskich jako efekt synergii działań promocyjnych i dystrybucyjnych w przestrzeni telekomunikacyjnej
The Modern Hotel Services Sale System as a Synergic Effect of Promotion and Distribution Activities in Telecommunication Space
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 187-195, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Usługi, Hotelarstwo, Promocja
Services, Hotel industry, Promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny biznes hotelarski wymaga stworzenia na potrzeby sprzedaży skutecznego systemu dystrybucji i promocji usług, z jednoczesnym sprzężeniem go z przestrzenią oraz możliwościami różnych nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. Jednocześnie system marketingowy przedsiębiorstwa hotelarskiego powinien podnosić skuteczność komunikacji marketingowej jako swoistego narzędzia dialogu firmy z rynkiem. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych jako instrumentu strategii marketingowej pozwala efektywniej i skuteczniej wykorzystać potencjał danego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Modern hotel business requires elaborating effective system of distribution and promoting services in order to achieve sales and in the same time this system should be merged with area and possibilities of various modern telecommunication technologies. In the same time the marketing system of a hotel enterprise should increase marketing communication as a tool of a dialogue with market. The usage of modern techniques and telecommunication technology as an instrument of marketing strategy allows using potential of an enterprise in a more efficient and more effective way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 242-243.
  2. D. Szostak: Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 39.
  3. Marketing na rynku usług lotniczych. Red. D. Rucińska, A. Ruciński. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 17-22.
  4. A. Dąbrowska: Marketing-mix w firmach usługowych. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 2, s. 31-34.
  5. P. Adamczewski: Internet w praktyce biznesu. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 49.
  6. W. Springer: Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja? Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000, s. 19.
  7. M. Johann: Uwarunkowania decyzji promocyjnych. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 3, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu