BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Psychologiczne aspekty komunikacji rodziny i przedsiębiorstwa w firmach rodzinnych w świetle przeprowadzonych badań
Psychological Aspects of Family and Enterprise Communication in Family Business According to the Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 196-204, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Komunikowanie, Badania ankietowe
Family-owned business, Communication, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przestawiono metodykę badań nad wpływem rodziny na działalność mikroprzedsiębiorstwa rodzinnego. Dokonano adaptacji i rozbudowy testu Q. Fleminga i zbadano 174 przedsiębiorstwa. W badaniu postawiono i zweryfikowano pięć hipotez testem χ2 oraz współczynnikiem V-Cramera. Wyniki wykorzystano do sformułowania zaleceń. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the research methodology of family impact on the family micro enterprises activities. Q. Fleming test have been adapted and expanded. 174 companies have been researched. There are 5 hypotheses stated and verified of χ2 test, and the V-Cramer factor in the research. The results were used to formulate recommendations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 8-12.
  2. Ł. Sułkowski: Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004, s. 34-38
  3. Ł. Sułkowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 1, s. 38.
  4. B. Bojewska: Przedsiębiorczość firm rodzinnych i jej mierniki. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 14, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 34.
  5. M. Drzewiecki, H, Wojtas: Współczesne problemy biznesów rodzinnych. http://www.biznesrodzinny.pl/09- wrzesien2006/01.html (15.11.2008)
  6. Perspektywy rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w krajach UE. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, numer specjalny V, s. 80-86.
  7. E. Więcek-Janka: Internacjonalizacja jako element cyklu życia przedsiębiorstw rodzinnych. [W:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Red. Z. Dworzecki, M. Romanowska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 297-307.
  8. Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 102-111.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu