BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołomańska Katarzyna (Stowarzyszenie Jakości w Sztukach Wizualnych)
Title
Wizja jakości wizualnej w procesach eksploatacji otoczenia
Visual Quality's Vision in the Environment Exploitation Processes
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 4, s. 33-41, rys., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Jakość życia, Społeczne środowisko konsumenta, Wizualizacja danych, Kreatywność
Quality of life, Social environment of the consumer, Data visualisation, Creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Racjonalna eksploatacja otoczenia wizualnego człowieka jako element trwałego wzrostu jakości życia jest źródłem oszczędności min. energii, surowców, potencjału oraz podstawowej strategii uzyskania korzyści materialnych i niematerialnych. Istnieje zatem potrzeba oraz konieczność poszukiwania nowych metod poprawy efektywności eksploatacji elementów otoczenia wizualnego, w tym lepszego wykorzystania instrumentów wspierających organizację i zarządzanie. Problematyka dojrzewania jakości wizualnej jako zestawu pożądanych cech i właściwości polega na nieustannym cyklu doskonalenia oczekiwań, wyobrażeń oraz doświadczeń przekładających się na zadowolenie z użytkowania produktów, usług i systemów. Kluczową rolę w rozwoju wiedzy eksploatacyjnej o jakości wizualnej odgrywają przemysły kreatywne jako przedsiębiorczość najmocniej związana z kreacją.(abstrakt oryginalny)

A rational exploitation of human visual surroundings as the element of life's quality durable growth is an economic source of energy, materials, potential, and of basic strategy to obtain material and immaterial advantages. Therefore, a need has been present and a necessity of searching for new methods of improvement of the effectiveness in exploitation of visual surroundings units, and for a better use of the instruments supporting organisation and management. The problems of visual quality's maturation as an aggregate of desirable values and properties depend on a constant cycle of improving expectations, images and experiences translated into a user's satisfaction on products, services and systems. A key role in developing the exploitation knowledge about visual quality is played by creative industries as entrepreneurship the most oriented on a visual creation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL), Fabrowska P. (red), 2014, Ecorys Sp. z o.o., Warszawa.
 2. British Council Creative Economy Unit, 2010, Kreatywna gospodarka i przemysły kultury, część 2: Mapowanie sektorów kreatywnych. Narzędzia, Londyn-Warszawa, http://creativeconomy.britishco-uncil.org/media/uploads/files/Polish_CCE_Mapping_PDF_FULL.pdf.
 3. Downarowicz O., 2005, System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki, Wyd. Politechnika Gdańska, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Gdańsk-Radom.
 4. Downarowicz O., 2007, Wskaźniki niezawodności, ryzyka i oczekiwanej efektywności eksploatacji obiektów technicznych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 1 (149)2007,Warszawa, s. 96-106.
 5. European Commission, 2011, "Europę 2020" - EU's growth strategy, Brussels. 6. Florida R., 2002, The Rise ofthe Creative Class: AndHowit's transforming work, leisure, community and everyday lite, Perseus Book Group, New York .
 6. Kołomańska K., Werpachowski W., 2014, Otoczenie wizualne człowieka - podejście systemowe, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 4 (771), Wyd. Instytutu ORGMASZ, Warszawa, s 36-47.
 7. Kołomańska K., Wolak D., 2013, Ocena poziomu jakości wizualnej w otoczeniu człowieka, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 6 (761), Wyd. Instytutu ORGMASZ, Warszawa, s. 66-80.
 8. Konieczny J., 1982, fragment niewydanej książki "Eksploatyka; eksploatacyjna wizja świata", Warszawa, http://eksploatyka.blox.pl/2011/06/Jozef-Konieczny-fragment-niewydanej-ksiazki.html.
 9. Konieczny J., 1983, Inżyniera systemów działania, PWN, Warszawa.
 10. Kreatywny łańcuch - powiązania sektora kultury i kreatywnego, Szultka. S. (red), 2014, Instytut Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk, pp.
 11. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy dla Ministerstwa Gospodarki, Ecorys, Sp. zo.o., Warszawa.
 12. Niziński S., 2002, Eksploatacja obiektów technicznych, Biblioteka Problemów Eksploatacji ITeE, Radom.
 13. Rada Unii Europejskiej, 2013, Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016, COM(2013) 371 finał, Bruksela, 29 maja 2013.
 14. RaportONZ/UNDP/UNESCO,2013,CreativeEconomy2013.Raportbranżkreatywnych,NewYork-Paris http://portal.unesco.org/culture/en/files/30297/11942616973cultural_stat_EN.pdf/cultural_stat_EN.pdf
 15. Rollnik-Sadowska E., Szlis E., 2013, Creative Poland. Strategia partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego, Amicus, Warszawa - Białystok.
 16. Szlachta R., 2013, Prezentacja potencjału sektora kreatywnego na teren. woj. Mazowieckiego, Konferencja inicjująca dla branży kreatywnej skupionej wokół celu: wzrost znaczenia usług B2B. "Klaster-Rozwój - Strategia", MSODI, Warszawa, 5 listopada 2013.
 17. Tkaczyk S., Kowalska-Napora E., 2008, Strategia zarządzania jakością, Difin, Warszawa.
 18. Werpachowski W., 2011, Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu