BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Złotkowska Grażyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Komunikacja interaktywna w małych przedsiębiorstwach handlowych
Interactive Communication in Small Trade Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 217-221
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe, Internet
Small business, Commercial enterprises, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na sposoby komunikacji interaktywnej małych przedsiębiorstw, zwłaszcza z klientami. Jest ona prowadzona najczęściej w sposób bezpośredni, osobisty. Pożądane jest komunikowanie się za pomocą nowych mediów, w tym Internetu. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on various ways of interactive communication of small trade companies, especially with their customers. The communication is most frequently conducted directly in a face-to-face manner. Thus, it is desirable that the companies should communicate by means of new media, including internet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Z. Nęcki: Komunikowanie interpersonalne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 71.
  2. Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994, s. 76-77.
  3. R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 1996, s. 160.
  4. K. Mazurek-Łopacińska: Zachowanie nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 181.
  5. E.M. Cenker: Negocjacje. Wyd. WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2002, s. 42.
  6. M. Drzazga: Uwarunkowania prowadzenia komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa handlowe. [W:] Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 299-300.
  7. M. Jerczyńska: Znaczenie gospodarki elektronicznej dla sektora handlu. [W:] Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 56.
  8. L. Gracz: Znaczenie opt-in i double opt-in dla e-marktingu. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 468.
  9. J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 100.
  10. Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu