BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaczynowski Lech (AWF-WWFiS w Białej Podlaskiej; Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Recenzja książki Mirosława Sułka "Potęga państw - modele i zastosowania"
Review of Book by Mirosław Sułek. The Pawer of States Models and Applications
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 169-176, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Teoria państwa i prawa, Ustrój państwa, Stosunki międzynarodowe, Modelowanie systemowe, Prakseologia, Politologia
Theory of state and law, Political system of the state, International relations, System modeling, Praxeology, Political science
Note
streszcz., summ.
Abstract
W recenzji książki Mirosława Sułka pt. Potęga państw- modele i zastosowania, przedstawiono zawarte w niej główne tezy, odnoszące się do metod oceny potęgi państwa. Książka ta uzyskała I miejsce w konkursie "Książka Geopolityczna roku 2013", organizowanym przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W świecie pełnym konfliktów zrozumienie ich przyczyn i podjęcie prób przeciwdziałania może być łatwiejsze dzięki metodom i modelom zaprezentowanym w recenzowanej tu książce. (abstrakt oryginalny)

In a review of the book Miroslaw Sułek entitled "The power of states - Models and applications" there are main theses relating to methods for assessing the power of the state presented. This book won first place in the "Geopolitical Book 2013", organized by the Board of the Polish Geopolitical Society. In a world full of conflicts, understanding of their causes and the attempt to counteract them may be easier thanks to the methods and models presented in the book reviewed here. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http/ptg.edu.pl/konkurs-książka-geopolityczna-roku2013-finał.
  2. Lange O., Wstęp do ekonometrii. PWE, Warszawa 1971 s. 11.
  3. Smoleń A., Technika delficka, w: Techniki organizatorskie - teoria i praktyka (red. nauk L.Jaczynowski) Wyd. AWF Warszawa 2005.
  4. Stupnicki R., Biometria. Wyd. Margos, Warszawa 2000.
  5. Sułek M., Trzy działy prakseologii, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 2008 Tom 2 Zeszyt 1-2.
  6. Sułek Mirosław, Potęga państw - modele i zastosowania. Wydawnictwo Ramber, Warszawa 2013, ss. 380.
  7. Velčev G., Diktatura, terror, genocid, šovinizm, Izd. Abagar, Veliko T"rnovo 2011.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu