BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drapińska Anna (Politechnika Gdańska), Gołąb Edyta (Politechnika Gdańska)
Title
Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań
Universities' Tools of Communication with Candidates - Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 289-295, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie
Higher education, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie szkół wyższych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku zmusza je do stosowania działań marketingowych. Jednym z głównych elementów tych działań jest tworzenie nowych i umacnianie już nawiązanych relacji z klientami (studentami). Pierwszym etapem w ramach tego procesu jest komunikowanie się z kandydatami na studia. Aby działania, podejmowane w początkowym stadium tworzenia relacji, były skuteczne powinny bazować na właściwie dobranych narzędziach komunikacji. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule pokazały, które kanały i narzędzia komunikacji odgrywają najważniejszą rolę. (abstrakt oryginalny)

The functioning of higher education in an increasingly competitive market forces them to use marketing actions. One of the main features of these actions is to create new and strengthen already established relationships with clients (students). The first step in this process is communicating with the candidates for study. Those actions taken at the initial stage of the creation of effective relationships should be based on well-chosen tools of communication. The research results presented in this article have shown which of the communication channels plays a key role. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Drapińska: Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej. "Marketing i Rynek" 2006, nr 12, s. 11.
  2. A. Drapińska: Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami. "Marketing i Rynek" 2008, nr 12, s. 15.
  3. D.B. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson III: Encouraging Future Helping Behaviours: The Role of Student-Faculty Relationships in Higher Education Marketing. "Journal of Marketing for Higher Education" 2003, vol. 13(1/2), s. 139.
  4. Ch. Grönroos: The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. "The Journal of Business&Industrial Marketing" 2004, nr 19 (2), s. 102.
  5. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005, s. 32.
  6. A. Lewandowska: Wykorzystanie promocji na rynku usług edukacyjnych na przykładzie Wydziału zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 129.
  7. A. Drapińska: Przekaz ustny - kluczowy element nowoczesnej komunikacji przedsiębiorstwa usługowego. [W:] Nowe trendy w marketingu. Red. A. Drapińska. Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej nr 4, Gdańsk 2005, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu